9 องค์ประกอบในการบริหารจัดการโรงเรียนตาม วPA

9 องค์ประกอบในการบริหารจัดการโรงเรียนตาม วPA

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) Inskru Eduzone และ Starfish Labz ได้ร่วมกันจัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วPA ของตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในหัวข้อ “ผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้นำการเปลี่ยนแปลง”โดย Starfish Labz ขอนำความรู้จาก Workshop โดยวิทยากรจาก Starfish Education ในหัวข้อ “9 องค์ประกอบในการบริหารจัดการโรงเรียนตาม วPA” ดังรายละเอียดต่อไปนี้

แลกเปลี่ยนแนวคิดหรือหลักกการในการบริหารโรงเรียน โดยผู้อำนวยการที่เข้าร่วม

 • หลักธรรมาภิบาล ที่นำมาใช้ในทุกรูปแบบ
 • ใช้หลัก 3PR MODEL P1 = POLC ผู้บริหารสู่ครู จัดโครงสร้างองค์กร P2 = PDCA จากครูสู่ห้องเรียน ครูต้องใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียน P3= PLC จากครูสู่เด็กรายบุคคล เอาจาก PDCA และ Reporting คือการรายงานทั้งหมดเพื่อการพัฒนา

9 องค์ประกอบของการในการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบจาก Starfish Education

 • ในการบริหารโรงเรียน มองในฐานะผู้บริหารในการทำให้ 9 องค์ประกอบประสบความสำเร็จ แล้วนำไปใน PA ได้ เพราะผลลัพธ์สุดท้ายจะนำไปสู่ผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็นดังนี้
 • ขับเคลื่อนด้วยการบริหารโรงเรียน มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ความเป็นผู้นำ 2. ชุมชน 3. บรรยากาศการเรียนรู้ 4. เทคโนโลยี 5. เป้าหมาย
 • ขับเคลื่อนด้านการเรียนการสอน มี 3 องค์ประกอบได้แก่ 1. หลักสูตรและการประเมินผล 2. รูปแบบและการปฏิบัติการสอน 3. การพัฒนาวิชาชีพ
 • ขับเคลื่อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน มี 1 องค์ประกอบ คือ การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเกิดจากการ 8 องค์ประกอบที่ได้พัฒนาร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ

1 องค์ประกอบด้านผู้เรียน คือ การเรียนรู้ของผู้เรียน มีคำอธิบายดังนี้

 • โอกาสที่นักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่ต้องการ ได้แก่ การเข้ากิจกรรมการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เป็นเจ้าของการเรียนรู้ เรียนรู้ได้ตามต้องการ ความสนใจ ระดับและรูปแบบการเรียนรู้
 • Learning Outcome ในแง่มุม ความรู้ ของทักษะและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับกระทรวง ต้นสังกัด สถานศึกษา สมรรถนะ พหุปัญญา ทักษะอาชีพ

5 องค์ประกอบด้านการขับเคลื่อนด้านการบริหารโรงเรียน มีคำอธิบายดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ: สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบาย วิธีการสื่อสารกับทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจร่วมกันและสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการทีมดำเนินงานและกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจ ได้รับการรองรับสามารถทำหน้าที่ได้จริงตามบทบาทที่ได้รับกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในแต่ละเป้าหมาย

2. ชุมชน: มีการกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนในด้านของการจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนและด้านบุคลากรในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม เช่น มีการแบ่งปันประสบการณ์จากความเชี่ยวชาญและสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนตามความสามารถ

3. การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ : มีข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและแผนในการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ ป้ายนิเทศ พื้นที่ทำกิจกรรม มุมแสดงผลงาน แหล่งเรียนรู้ แหล่งค้นคว้า ป้ายนิเทศ / มีการสำรวจความพึงพอใจในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ ครอบคลุมบรรยากาศด้านกายภาพ ทางใจและทางสังคม

4. เทคโนโลยี : โรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการกำกับและติดตามผลการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ / ครูมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการผลิตสื่อการเรียนรู้และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน / นักเรียนมีความรู้เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน

5. เป้าหมาย : มีเป้าหมายรวม และเป้าหมายหมายย่อยในแต่ละด้าน เช่น ตัวชี้วัด ระยะเวลา ระบบในการติดตาม ประเมินผล พัฒนา และมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง เช่น การดำเนินงานเป็นรายภาคเรียน และการดำเนินงานเป็นรายปี

 

3 องค์ประกอบขับเคลื่อนด้านการเรียนการสอน มีคำอธิบายดังนี้

 • 1. หลักสูตรและการประเมิน : ครูสามารถวิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับ Learning Outcomes / ครูมีวิธีการการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เรียนด้านการประเมินตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม เช่น การเรียนรู้แบบบูรณาการจะช่วยให้ผู้เรียนเจอในสิ่งที่ตนเองชอบ
 • 2. รูปแบบและการปฏิบัติการสอน : ครูสามารถวางแผนการจัดประสบการร์การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เช่น ตามความต้องการ สถานที่ เวลา ความสามารถในการเรียนรู้ รูปแบบในการเรียนรู้ Active Learning
 • 3. การพัฒนาวิชาชีพครู : กำหนดนโยบายและกระบวนการในการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะของครูอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เช่น ด้านทักษะและสมรรถนะของครู / ครูมีแหล่งเรียนรู้และเข้าร่วมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เช่น การทำ PLC อย่างมีคุณภาพ / จำนวน และระยะเวลา / ครูมีแหล่งการเรียนรู้แบบออนไลน์และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความต้องการ

ถ้าหากทำ 9 องค์ประกอบได้ 4 ปัจจัยความสำเร็จของระบบ PA จะสำเร็จแน่นอน ได้แก่

 • Back to School
 • Focus on Classroom
 • Teacher as a key success
 • School as learning organization

องค์ประกอบ 9 ด้าน เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของการเกณฑ์การประเมิน

การทำกิจกรรมโดยทีมวิทยากรในวันนี้ช่วยทำให้ผู้อำนวยการที่เข้าร่วมทุกท่านได้ประเมินตัวเองทั้ง 9 องค์ประกอบเพื่อให้เห็นแนวทางที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบต่อไป

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1RGPykGRU49MfoojWo5EzDBwsOejzrV18/view?usp=drive_link

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
0:30 ชั่วโมง

School Transformation องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ

School Transformation องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ เป็นโมเดลในการบริหารจัดการโรงเรียน ที่ทา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
School Transformation องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
Starfish Academy

School Transformation องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน

การช่วยเหลือผู้เรียนสำคัญต่อการลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครอง

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน

Starfish Academy

Related Videos

STARFISH TALK EP11  ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน
01:29:54
Starfish Academy

STARFISH TALK EP11 ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน

Starfish Academy
145 views • 1 ปีที่แล้ว
STARFISH TALK EP11 ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน
ถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่เส้นชัย วPA
01:42:05

ถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่เส้นชัย วPA

184 views • 6 เดือนที่แล้ว
ถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่เส้นชัย วPA
คิดค้นและปรับเปลี่ยน โจทย์สำคัญ ครูเชี่ยวชาญ วPA
01:22:54
Starfish Academy

คิดค้นและปรับเปลี่ยน โจทย์สำคัญ ครูเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
1483 views • 10 เดือนที่แล้ว
คิดค้นและปรับเปลี่ยน โจทย์สำคัญ ครูเชี่ยวชาญ วPA
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
509 views • 10 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA