ศิลป์สรร มหัศจรรย์ ภาษา

Starfish Academy
Starfish Academy 691 views • 7 เดือนที่แล้ว
ศิลป์สรร มหัศจรรย์ ภาษา

ภาษามีความสำคัญมากสำหรับนักเรียนเพราะภาษามีความจำเป็นสำหรับการสื่อสารของมนุษย์ไม่ว่าในฐานะของผู้ส่งสารหรือผู้รับสาร ดังนั้นในการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล ผู้ใช้ภาษาจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเลือกใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการสื่อสาร ภาษาจึงเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการสื่อความเข้าใจระหว่างกันของคนในสังคม ช่วยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันรวมถึงนักเรียนจะต้องใช้ภาษาในการเขียนเรื่องราวตามจินตนาการของนักเรียน

การเขียนคือ การสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่แสดงความรู้ ความคิดความรู้สึก ความต้องการให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้รับสารสามารถอ่านได้เข้าใจ ความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ แล้วสามารถนำมาบอกต่อกับบุคคลอื่นได้ตามที่ผู้รับสารได้รับการเขียนจะต้องเขียนเป็นภาษา ซึ่งอาจเขียนเป็นภาษาเดียวหรือหลายภาษาก็ได้วิธีการสอนการเขียนสามารถใช้วิธีการได้หลายวิธีการเช่น

การเขียนลำดับเรื่องง่ายๆ ด้วยเครื่องมือ STRORY BORAD (กระดานความคิด) ซึ่งใน STRORY BORAD มี องค์ประกอบ 2 ส่วนคือ

1.รูปสี่เหลี่ยมมีไว้เพื่อให้นักเรียนได้วาดอะไรก็ได้ให้ออกมาจากจินตนาการของตัวเด็กเองเพราะเด็กบางคนไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาได้แต่อาจจะสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพได้ (ไม่จำเป็นต้องวาดสวย)

2.ให้นักเรียนเขียนเป็นกลุ่มคำ ที่นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายๆ และชัดเจนทำให้เรื่องไม่ออกนอกประเด็นเนื้อเรื่องมีลำดับขั้นตอนชัดเจนไม่ออกนอกเรื่อง

เครื่องมือ STRORY BORAD สามารถนำไปใช้และมีประโยชน์ต่อนักเรียนคือใช้ในการเขียนดังนี้

1.การเขียนเรื่องจากนิทาน นิทานคือเรื่องสมมติที่เล่าต่อกันมา ดังนั้นการเขียนนิทานจึงเป็นการเขียนเรื่องสมมติให้ผู้อื่นอ่านซึ่งการเขียนจะต้องเขียนให้สนุกและน่าสนใจทำให้ผู้อ่านเห็นภาพและมีอารมณ์คล้อยตามไปกับบทบาทของตัวละครและเนื้อเรื่องที่อ่าน

2.การเขียนเรื่องจากภาพ คือการใช้ประสบการณ์ร่วมกับจินตนาการของแต่ละคน โดยดูรายละเอียด

ต่างๆจากภาพเป็นพื้นฐานในการจินตนาการเขียนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหรือให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน การเขียนเรื่องจากภาพต้องเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆจากภาพให้มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน โดยมีขั้นตอนการเขียนเรื่องตามจินตนาการคือ

  1. เลือกเรื่องที่อยากจะเขียนโดยมีแนวคิดหรือจินตนาการไปในแนวสร้างสรรค์
  2. นักเรียนต้องศึกษาข้อมูลให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนเป็นอย่างดี
  3. การวางโครงเครื่องลำดับเหตุการณ์ให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
  4. มีการเรียบเรียงเรื่องราวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  5. มีการตรวจทานปรับปรุงแก้ไขงานของนักเรียนให้ถูกต้อง

ซึ่งการเขียนเรื่องจากภาพนี้จะช่วยสร้างเสริมจินตนาการและทักษะการเขียนให้เกิดขึ้นกับนักเรียนโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ภาษานั้นเพราะการเขียนเรื่องราวจากนิทานหรือการเขียนเรื่องราวจากภาพเป็นการดึงจินตนาการของนักเรียนออกมาเป็นการใช้ภาษาในการเขียนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตามที่นักเรียนต้องการออกมาที่สำคัญที่สุดยังเป็นการช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้โครงสร้างการเขียนและการวางรูปแบบการเขียนอย่างเป็นระบบและมีระเบียบใช้ภาษาได้ถูกต้อง

จึงเห็นได้ว่าการสอนนักเรียนเกี่ยวกับการใช้กระดานความคิดหรือ Story board คือ การนำเรื่องราวมาถ่ายทอดออกมาในรูปแบบภาพโดยใช้การวาดภาพง่ายๆ หรือการเขียนเรื่องจากภาพเรียงต่อกันเป็นลำดับเพื่อบอกเล่าเรื่องราวจะช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนและสื่อสารเรื่องราวได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้เห็นภาพรวมของเรื่องราว ลำดับเหตุการณ์และองค์ประกอบอื่นๆ ของการเขียนที่นักเรียนได้ถ่ายทอดออกมาได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
0:00 ชั่วโมง

การวางแผนพัฒนาตนเอง

การวางแผนพัฒนาตนเองช่วยให้คุณครูกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผน และช่วยให้ครูเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม มีการกำหนดระ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนพัฒนาตนเอง
Starfish Academy

การวางแผนพัฒนาตนเอง

Starfish Academy
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1640 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
การศึกษาในอนาคต
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

เจาะลึกสอบ TCAS

การสอบ TCAS ที่ควรรู้ในแต่ละปีเริ่มเตรียมตัวสอบกันด้วยประเด็นอะไร และสอบอะไร ลองมาดูกันว่ามีประเด็นไหนเกี่ยวกับการสอบ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เจาะลึกสอบ TCAS
Starfish Academy

เจาะลึกสอบ TCAS

Starfish Academy

Related Videos

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
43:23
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย

Starfish Academy
379 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน
01:12:45
Starfish Academy

สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน

Starfish Academy
399 views • 1 ปีที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
509 views • 11 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
486 views • 1 ปีที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA