ตั้งเป้าหมายให้ชีวิตด้วยแนวคิดแบบ GROWTH MINDSET

Starfish Academy
Starfish Academy 2130 views • 6 เดือนที่แล้ว
ตั้งเป้าหมายให้ชีวิตด้วยแนวคิดแบบ GROWTH MINDSET

การตั้งเป้าหมายให้ชีวิตด้วยแนวคิดแบบ GROWTH MINDSET คือแนวคิดที่เชื่อว่าความสามารถของทุกคนนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ผ่านความพยายาม ไม่ยอมแพ้และการเรียนรู้ อันดับแรกเราต้องมาศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องของ MINDSET โดย กรอบความคิด MINDSET คือความคิดที่จะเป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตของตัวเราเอง ดังหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า “ตัวเรานั้นจะเป็นไปตามสิ่งที่ใจเราคิด” หรือศาสนาอื่นๆก็มีหลักคำสอนที่ให้เฝ้าระวังความคิดของตัวเอง เพราะเมื่อตัวเองคิดอย่างไรก็มักจะเป็นอย่างนั้น อย่าให้ใครมาขโมยความคิดของเราได้ ดังนั้นการคิดดี จะส่งผลต่อชีวิตที่ดีขึ้นได้

ความหมายของ MINDSET คือ กรอบความคิด เป็นความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมที่ฝังอยู่ในตัวมนุษย์แต่ไม่ได้แสดงออกชัดเจน เพราะ MINDSET หมายถึง “กรอบแนวคิด” ของคนเรา จะเป็นตัวกำหนดแนวทางและรูปแบบการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและนำไปสู่ผลในอนาคตได้ MINDSET มีประเภทของกรอบความคิด คือ

1. กรอบความคิดแบบตายตัว Fixed Mindset มีความเชื่อว่าความเก่งติดตัวมาตั้งแต่เกิด (แบบมีพรสวรรค์)จะพัฒนาให้เก่งไม่ได้ ซึ่งคนมีแนวคิดแบบนี้ชอบยึดติดกับความเคยชินแบบเดิมๆไม่ชอบเปลี่ยนแปลง

2. กรอบความคิดแบบก้าวหน้า Growth Mindset มีความเชื่อว่าคนเก่งสามารถพัฒนาได้ มีพฤติกรรมชอบเรียนรู้ใหม่ๆ ไม่กลัวความเหนื่อยยาก ชอบทำสิ่งที่ท้าทาย สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี

การฝึก GROWTH MINDSET คือ 1.ฝึกมองหาคุณค่าของตนเองของคนอื่นและตัวคุณเอง 2.ฝึกฟังเสียงภายในใจตนเอง 3.มองให้เห็นประโยชน์ของปัญหาที่พบ 4.ฝึกขอบคุณสิ่งต่างๆ 5.ฝึกสำนึกรู้คุณ ซาบซึ้งสิ่งต่างๆ 6.เลือกคบคนที่มี Growth Mindset 7.ฝึกทำสมาธิ 8.ไม่เปรียบเทียบกับใคร 9.ฝึกอ่านหนังสือและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และ 10.ฝึกการคิดบวก

การตั้งเป้าหมายในชีวิต ก่อนอื่นจะต้องถามตัวเองก่อนว่า “เราเคยตั้งเป้าหมายในชีวิตหรือไม่”หรือ “อะไรคือสิ่งที่เราต้องการ” ถ้าตอบคำถามเหล่านี้ได้ แสดงว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิต ดังนั้นคนเราจึงต้องมีการตั้งเป้าหมายในชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้มีทิศทางในการดำเนินชีวิต เพราะการมีเป้าหมายจะช่วยให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไร เพื่อให้คุณบรรลุถึงเป้าหมายตามที่เราต้องการ ดังนั้นสิ่งที่ต้องเข้าใจให้ถ่องแท้คือ 1.เราเป็นผู้สร้างสรรค์ชีวิตของตัวเอง 2.เราเป็นผู้เลือกสิ่งต่างๆ 3.เราสมบูรณ์แบบในแบบฉบับของเรา 4.พึงระลึกสมอว่าโลกเรานี้อุดมสมบูรณ์ และ 5.เราเกิดมาเป็นมนุษย์ดังนั้นอาจจะมีความผิดพลาดบ้างเป็นเรื่องธรรมดามากๆ

ดังนั้นอาจจะมี อุปสรรคที่ขัดขวางเราไม่ให้ไปถึงเป้าหมาย นั่นคือ 1.ความกลัว 2.ความสงสัย 3.ความไม่คู่ควรกับเราหรือไม่ดีพอกับเรา 4.ความเชื่อที่ผิดๆและ 5.การไม่ให้อภัยตัวเอง ดังนั้นเราจึงต้องมีขั้นตอนหรือแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในชีวิตดังนี้ 1.การกำหนดเป้าหมาย 2.การวางแผนวิธีไปสู่เป้าหมาย 3.การดำเนินการตามแผน 4.สามารถตรวจสอบให้ได้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และ5.การปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามเป้าหมาย และที่สำคัญที่สุด วิธีการตั้งเป้าหมายในชีวิต จะต้องเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะทำจริงๆ เป็นเป้าหมายจำเพาะเจาะจง ชัดเจน สามารถวัดได้ มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเป้าหมายนั้นจะต้องทำให้เรามีไฟครุกรุ่นในจิตใจเช่น เราจะทำเพื่อพ่อแม่ให้มีความสุข หรือเป้าหมายที่แม่จะทำเพื่อลูก หรือเป็นเป้าหมายที่เราจะทำต่อเพื่อนมนุษย์

ดังนั้นในทุกวันเราจะต้องมีการเพิ่ม Self esteem ให้ตัวเอง นั่นคือ การเห็นคุณค่าในตัวเองหรือการมีมุมมองต่อตนเอง ที่ดี เป็นการให้คุณค่าและความสำคัญกับภาพลักษณ์ ความสำเร็จ และความสามารถของตนเอง นั่นคือ การฝึกชมตัวเองหรือฝึกการขอบคุณตัวเองทุกวัน การฝึกบอกรักตัวเอง การคิดทางบวกกับตัวเองอยู่เสมอ ว่าฉันสามารถทำได้ หรือทำได้ทุกอย่างที่เราอยากจะทำ ฉันเป็นคนดี และฉันโชคดีที่สุดมนโลกในแบบฉบับของตัวฉันเองเป็นต้น

จึงเห็นได้ว่า การตั้งเป้าหมายให้ชีวิตด้วยแนวคิดแบบ GROWTH MINDSETสามารถนำไปปรับใช้ได้ทุกคน ทั้งในชีวิตประจำวันหรือในยามที่ชีวิตประสบกับปัญหาก็อาจจะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วยการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองหรือสิ่งต่างๆ รอบตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิม จากการเรียนรู้และความพยายามของเราเอง จนสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตต่าง ๆ ไปได้ เพื่อให้ตนเองได้ใช้ศักยภาพของตนได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตต่อไป

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Starfish Academy

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Starfish Academy
1011 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1649 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
43:23
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย

Starfish Academy
378 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
454 views • 10 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
445 views • 9 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
52265 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO