เทคนิค KWL + Miro Board เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

Starfish Academy
Starfish Academy 610 views • 1 เดือนที่แล้ว
เทคนิค KWL + Miro Board เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

ปัจจุบันภาษาต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นเนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งถือได้ว่าเป็นภาษาสากลและเป็นหนึ่งในภาษาที่สำคัญของโลกในยุคสมัยนี้การเรียนรู้ทักษะภาษาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากเพื่อให้ผู้ใช้มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งในครั้งนี้จะเป็นการแชร์เทคนิคกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้มากที่สุด

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus Multimedia (Miro Board) เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงปัญหากับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่มุ่งพัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบ คือ K (What we know) นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ W (What we want to know) นักเรียนต้องการเรียนอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ และ L (What we have learned) นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ และขั้นตอนที่สำคัญ คือ Plus เป็นขั้นตอนที่ส่งเสริมให้กระบวนการเรียนรู้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วย Miro Board การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแต่ละขั้นของการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเทคนิคการสอน KWL Plus Miro Board แบ่งออกเป็น 3 ระยะดังนี้

1.Pre - Speaking Task เป็นขั้นตอนของการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้คำศัพท์ 5-6 คำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเดิมเพื่อนำเข้าสู่ความรู้ใหม่และใช้เทคนิคการจับคู่ถาม-ตอบ เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกันผ่านกระบวนการค้นหาคำตอบ และทำการบันทึกในคอลัมภ์ K ทั้งนี้ ในส่วนของคำถามครูจะใช้คำสั่ง/คำถามที่สั้นและง่ายต่อการเข้าใจหรือที่เรียกว่า ICQ (Instruction Concept Question) เพื่อกระตุ้นความสนใจและความรู้เดิมของผู้เรียน

2.While - Speaking Task เป็นขั้นตอนในขณะที่ทำกิจกรรม โดยการให้นักเรียนเขียนคำถามที่นักเรียนอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ ในคอลัมภ์ W และแชร์ข้อคำถามร่วมกับเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ผ่านรูปแบบตารางบทสนทนา

ซึ่งมีทั้งตัวอย่างของคำถามและคำตอบเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในการสื่อสารของผู้เรียน ทั้งนี้ จะใช้เทคนิค Reheard in pair เป็นการฝึกทั้งแบบคู่และแบบกลุ่มสำหรับการสัมภาษณ์เพื่อน ๆ ในห้องเรียนนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถสร้างคำถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากคำถามที่มีอยู่ได้

3.Post - Speaking Task โดยการให้นักเรียนเขียนสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วในคอลัมภ์ L และทำการนำเสนอในรูปแบบของ Mini Presentation ผ่านโปรแกรม Miro Board และทำการสรุปความรู้ที่ได้ในรูปแบบ Mapping Design หลังจากนั้น นักเรียนจะทำการประเมินตนเองโดยการ Checklist เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา การจัดการเรียนการสอน การใช้มัลติมีเดีย การใช้คำศัพท์ ทักษะการเรียนรู้ทางด้านภาษา ทักษะการคิด การมีส่วนร่วมของผู้เรียน

เห็นได้ว่า เทคนิคการสอน KWL Plus Miro Board เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและสามารถนำไปใช้เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังสามารถนำกระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ตามมาตรฐานตำแหน่งของตนเองได้อีกด้วย ทั้งนี้ สามารถรับฟังแนวทาง เทคนิค วิธีการเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com          

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

การที่เด็กอารมณ์ดี มีความร่าเริงแจ่มใสจะมีผลต่อพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สมอง จิตใจ และร่างกาย แต่หากอารมณ์ไม่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6

เด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จะอยู่ในช่วงวัยที่เริ่มเรียนรู้จักพัฒนาตนเอง สนใจความรู้สึกตนเองและผู้อื่น เริ่มให้ความสนใจเพศตร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

STAMPER Learning เป็นการบูรณาการแบบใหม่ ครบจบทั้งขั้นตอนการเรียนรู้ และการประเมินผลสำหรับครู ซึ่งทำได้ง่ายๆ ในกิจกร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
STAMPER  Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ
Starfish Academy

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy

Related Videos

กล้าสอน KLA-SON  KN ENJOY MODEL
27:38
Starfish Academy

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL

Starfish Academy
47 views • 10 เดือนที่แล้ว
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
293 views • 3 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
368 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
309 views • 5 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA