Interactive test การสร้างสื่อแบบทดสอบและเกมออนไลน์ด้วย Word wall

Starfish Academy
Starfish Academy 631 views • 1 เดือนที่แล้ว
Interactive test การสร้างสื่อแบบทดสอบและเกมออนไลน์ด้วย Word wall

วิธีง่าย ๆ ในการสร้างทรัพยากรการสอน ซึ่งทรัพยากรในที่นี้จะหมายถึง สื่อการสอน ใบงาน แบบทดสอบ เกมออนไลน์ อาจจะเป็นการทำกิจกรรมที่กำหนดเองสำหรับห้องเรียนของคุณครูในการจัดการเรียนการสอนหรือมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่น แบบทดสอบ การจับคู่ เกมคำศัพท์ และอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าตื่นเต้น ท้าทายที่สำคัญอาจจะมีการโต้ตอบได้ระหว่างผู้สอน ผู้เรียน หรือสื่อต่างๆที่สร้างออกมาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและได้เร็วขึ้น เป็นสื่อการสอนที่น่าตื่นเต้น น่าสนใจกว่ารูปแบบเดิมๆที่เป็นแค่ใบงาน หรือแค่แบบทดสอบซึ่งนักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนมาเป็นสื่อการสอนที่น่าสนใจและสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนได้อย่างสนุกและมีความสุขในการเรียน

การสร้างทรัพยากรการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างได้อย่างรวดเร็ว คือ การการสร้างสื่อ แบบทดสอบ และเกมออนไลน์ด้วย Word wall ที่คุณครูสามารถใช้ในการสร้างสื่อการสอนประเภทเกมออนไลน์ หรือสามารถพิมพ์เป็นใบงานให้นักเรียนได้ทำ สามารถสร้างอย่างง่ายดายและสะดวก ถือเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับห้องเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่นแบบทดสอบ การจับคู่ เกมคำศัพท์ และอื่นอีกมากมาย

Interactive test การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียน หรือผู้เรียนกับสื่อคอมพิวเตอร์ คือการที่มีการโต้ตอบสื่อสารระหว่างกันและกัน หรือมีการทำงานร่วมกัน เช่น งานกลุ่มใหญ่ หรืองานกลุ่มย่อยก็ถือว่ามีการปฏิสัมพันธ์กัน หรือแม้กระทั่งผู้เรียนมีการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์หรือบทเรียน ผู้เรียนมีโอกาสเลือก ตัดสินใจ และได้รับการเสริมแรงจากการได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบของการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) ดังนั้น Interactive test คือการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับแบบทดสอบนั่นเอง เพราะ Interactive test คือการที่ผู้เรียนทำการตอบสนองโดยการส่งคำตอบหรือข้อมูลย้อนกลับไปยังเครื่องอีกครั้งหนึ่งทันที จนได้คำตอบแบบฉับพลันจากแบบทดสอบทันทีทันใด เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในคำตอบได้อย่างถูกต้องเป็นการง่ายต่อการเรียนรู้เพราะผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ดังนั้น Word wall จึงมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก

 1. Word wall เป็นเว็บไซต์ที่คุณครูสามารถใช้ในการสร้างสื่อการสอนประเภทเกมออนไลน์
 2. Word wall สามารถพิมพ์เป็นใบงานให้นักเรียนเพื่อทำกิจกรรมได้
 3. คุณครูเตรียมเนื้อหาเพียงครั้งเดียวแต่ทำกิจกรรมได้สองแบบ
 4. สามารถนำข้อสอบแบบเดิมมา Active บนหน้าจอได้
 5. สามารถเปิดใช้งานได้ทั้ง Computer, Notebook, Tabletหรือ Smartphone
 6. รูปแบบการเล่นมีความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทายความสามารถของผู้เรียนและสามารถทบทวนความรู้เดิมได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญที่สุดเป็นวิธีการเก็บคะแนนได้ง่ายและรวดเร็ว

จุดดี จุดเด่น และความน่าสนใจของ Word wall

 1. สามารถสร้างกิจกรรมง่ายๆโดยสามารถเลือกแม่แบบ หรือสั่งพิมพ์กิจกรรมได้อย่างง่ายดาย
 2. สามารถกำหนดรายละเอียดในแต่ละเกมได้ เช่นการจับเวลา การแสดงคำตอบ เป็นต้น
 3. มีแม่แบบให้เลือกสร้างกิจกรรมถึง 18 แบบ และมีแม่แบบที่อยู่ในชุมชนมีการแบ่งปันโดยไม่ต้องออกแบบเอง สามารถเลือกกิจกรรมได้ 5 แบบหากการใช้งานแบบใช้ฟรีแต่สามารถแก้ไขงานเดิมได้
 4. สามารถเลือกทำกิจกรรมกับนักเรียนได้ 2 แบบทั้งแบบพิมพ์แจกและทำแบบออนไลน์
 5. ครูสามารถแชร์กิจกรรมให้นักเรียนทำได้หลายแบบทั้งแบบเก็บคะแนนและแชร์แบบสาธารณะ
 6. สามารถเลือก Save ในรูปแบบของ Excelหรือ CSV ได้โดยคลิกเลือกส่ง “ส่งออกไปยังไฟล์”
 7. สามารถจัดการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์
 8. สามารถแชร์กิจกรรมได้หลายช่องทาง ได้แก่ Facebook, Twitter, Google class เป็นต้น แต่ Word wall มีข้อจำกัดบ้างที่อาจจะทำให้คุณครูเกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน นั่นคือ Word wall สามารถสร้างกิจกรรมได้ทีละ 5 กิจกรรมเท่านั้นหากใช้งานแบบไม่มีค่าใช้จ่าย หรือมีบางกิจกรรมที่ไม่สามารถพิมพ์เป็นเอกสารได้ และข้อจำกัดในการเลือก SAVE สามารถ SAVE ได้ในรูปแบบ Excel หรือ CSV เท่านั้น

เห็นได้ว่า Word wall จะเป็นตัวช่วยของครูในการนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ช่วยประหยัดเวลาในการสร้างสื่อของครูได้เป็นอย่างมากอาจจะนำมาใช้ตั้งแต่กิจกรรมนำเข้าสู้บทเรียน ใช้เป็นกิจกรรมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ตื่นเต้นในการเรียนหรือใช้เป็นกิจกรรมเพื่อทดสอบ หรือการวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

การเลือกครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกลมีความสำคัญเพราะเป็นช่องทางที่จะนำความรู้ไปสู่นักเรียน จะมีเครื่องมือไหนบ้างที่เหมาะส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
0:30 ชั่วโมง

เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

การวัดผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวก ลดภาระงานเอกสาร และการประม ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์
Starfish Future Labz

เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

Starfish Future Labz
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5065 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
3487 views • 1 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
30861 views • 1 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
6130 views • 1 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)