Interactive test การสร้างสื่อแบบทดสอบและเกมออนไลน์ด้วย Word wall

Starfish Academy
Starfish Academy 1551 views • 9 เดือนที่แล้ว
Interactive test การสร้างสื่อแบบทดสอบและเกมออนไลน์ด้วย Word wall

วิธีง่าย ๆ ในการสร้างทรัพยากรการสอน ซึ่งทรัพยากรในที่นี้จะหมายถึง สื่อการสอน ใบงาน แบบทดสอบ เกมออนไลน์ อาจจะเป็นการทำกิจกรรมที่กำหนดเองสำหรับห้องเรียนของคุณครูในการจัดการเรียนการสอนหรือมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่น แบบทดสอบ การจับคู่ เกมคำศัพท์ และอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าตื่นเต้น ท้าทายที่สำคัญอาจจะมีการโต้ตอบได้ระหว่างผู้สอน ผู้เรียน หรือสื่อต่างๆที่สร้างออกมาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและได้เร็วขึ้น เป็นสื่อการสอนที่น่าตื่นเต้น น่าสนใจกว่ารูปแบบเดิมๆที่เป็นแค่ใบงาน หรือแค่แบบทดสอบซึ่งนักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนมาเป็นสื่อการสอนที่น่าสนใจและสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนได้อย่างสนุกและมีความสุขในการเรียน

การสร้างทรัพยากรการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างได้อย่างรวดเร็ว คือ การการสร้างสื่อ แบบทดสอบ และเกมออนไลน์ด้วย Word wall ที่คุณครูสามารถใช้ในการสร้างสื่อการสอนประเภทเกมออนไลน์ หรือสามารถพิมพ์เป็นใบงานให้นักเรียนได้ทำ สามารถสร้างอย่างง่ายดายและสะดวก ถือเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับห้องเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่นแบบทดสอบ การจับคู่ เกมคำศัพท์ และอื่นอีกมากมาย

Interactive test การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียน หรือผู้เรียนกับสื่อคอมพิวเตอร์ คือการที่มีการโต้ตอบสื่อสารระหว่างกันและกัน หรือมีการทำงานร่วมกัน เช่น งานกลุ่มใหญ่ หรืองานกลุ่มย่อยก็ถือว่ามีการปฏิสัมพันธ์กัน หรือแม้กระทั่งผู้เรียนมีการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์หรือบทเรียน ผู้เรียนมีโอกาสเลือก ตัดสินใจ และได้รับการเสริมแรงจากการได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบของการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) ดังนั้น Interactive test คือการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับแบบทดสอบนั่นเอง เพราะ Interactive test คือการที่ผู้เรียนทำการตอบสนองโดยการส่งคำตอบหรือข้อมูลย้อนกลับไปยังเครื่องอีกครั้งหนึ่งทันที จนได้คำตอบแบบฉับพลันจากแบบทดสอบทันทีทันใด เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในคำตอบได้อย่างถูกต้องเป็นการง่ายต่อการเรียนรู้เพราะผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ดังนั้น Word wall จึงมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก

 1. Word wall เป็นเว็บไซต์ที่คุณครูสามารถใช้ในการสร้างสื่อการสอนประเภทเกมออนไลน์
 2. Word wall สามารถพิมพ์เป็นใบงานให้นักเรียนเพื่อทำกิจกรรมได้
 3. คุณครูเตรียมเนื้อหาเพียงครั้งเดียวแต่ทำกิจกรรมได้สองแบบ
 4. สามารถนำข้อสอบแบบเดิมมา Active บนหน้าจอได้
 5. สามารถเปิดใช้งานได้ทั้ง Computer, Notebook, Tabletหรือ Smartphone
 6. รูปแบบการเล่นมีความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทายความสามารถของผู้เรียนและสามารถทบทวนความรู้เดิมได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญที่สุดเป็นวิธีการเก็บคะแนนได้ง่ายและรวดเร็ว

จุดดี จุดเด่น และความน่าสนใจของ Word wall

 1. สามารถสร้างกิจกรรมง่ายๆโดยสามารถเลือกแม่แบบ หรือสั่งพิมพ์กิจกรรมได้อย่างง่ายดาย
 2. สามารถกำหนดรายละเอียดในแต่ละเกมได้ เช่นการจับเวลา การแสดงคำตอบ เป็นต้น
 3. มีแม่แบบให้เลือกสร้างกิจกรรมถึง 18 แบบ และมีแม่แบบที่อยู่ในชุมชนมีการแบ่งปันโดยไม่ต้องออกแบบเอง สามารถเลือกกิจกรรมได้ 5 แบบหากการใช้งานแบบใช้ฟรีแต่สามารถแก้ไขงานเดิมได้
 4. สามารถเลือกทำกิจกรรมกับนักเรียนได้ 2 แบบทั้งแบบพิมพ์แจกและทำแบบออนไลน์
 5. ครูสามารถแชร์กิจกรรมให้นักเรียนทำได้หลายแบบทั้งแบบเก็บคะแนนและแชร์แบบสาธารณะ
 6. สามารถเลือก Save ในรูปแบบของ Excelหรือ CSV ได้โดยคลิกเลือกส่ง “ส่งออกไปยังไฟล์”
 7. สามารถจัดการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์
 8. สามารถแชร์กิจกรรมได้หลายช่องทาง ได้แก่ Facebook, Twitter, Google class เป็นต้น แต่ Word wall มีข้อจำกัดบ้างที่อาจจะทำให้คุณครูเกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน นั่นคือ Word wall สามารถสร้างกิจกรรมได้ทีละ 5 กิจกรรมเท่านั้นหากใช้งานแบบไม่มีค่าใช้จ่าย หรือมีบางกิจกรรมที่ไม่สามารถพิมพ์เป็นเอกสารได้ และข้อจำกัดในการเลือก SAVE สามารถ SAVE ได้ในรูปแบบ Excel หรือ CSV เท่านั้น

เห็นได้ว่า Word wall จะเป็นตัวช่วยของครูในการนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ช่วยประหยัดเวลาในการสร้างสื่อของครูได้เป็นอย่างมากอาจจะนำมาใช้ตั้งแต่กิจกรรมนำเข้าสู้บทเรียน ใช้เป็นกิจกรรมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ตื่นเต้นในการเรียนหรือใช้เป็นกิจกรรมเพื่อทดสอบ หรือการวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

การเลือกครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกลมีความสำคัญเพราะเป็นช่องทางที่จะนำความรู้ไปสู่นักเรียน จะมีเครื่องมือไหนบ้างที่เหมาะส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

AR เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นและยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มาก ...

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

อยากสร้างสื่อการสอนสุดว้าว! อยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้เด็กๆในห้องเรียนมาลองใช้ Google Earth เครื่องมือการสอนแบบบู ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth
Google for Education Partner

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:30 ชั่วโมง

สร้าง Mindset พื้นฐานเรื่องความปลอดภัยทางดิจิทัลในรูปแบบเกม Google Awesome

ปัจจุบันภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์นับวันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมกว่าแต่ก่อนดังนั้นการสร้าง Mindset พื้นฐาน ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
สร้าง Mindset พื้นฐานเรื่องความปลอดภัยทางดิจิทัลในรูปแบบเกม Google Awesome
Google for Education Partner

สร้าง Mindset พื้นฐานเรื่องความปลอดภัยทางดิจิทัลในรูปแบบเกม Google Awesome

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6431 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5450 views • 10 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
52265 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9011 views • 10 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)