10 ข้อดีที่ Portfolio ส่งเสริมทักษะให้แก่นักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy 5375 views • 9 เดือนที่แล้ว
10 ข้อดีที่ Portfolio ส่งเสริมทักษะให้แก่นักเรียน

การสร้างแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) กลายเป็นหนึ่งภารกิจหลักของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาไปเลย เพราะแฟ้มสะสมผลงานจะกลายเป็นหลักฐานที่สำคัญที่แสดงถึงกิจกรรมและความสำเร็จของนักเรียนในช่วงเวลาหนึ่ง และรูปแบบของแฟ้มสะสมผลงานอาจจะมีหลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น แฟ้มสะสมผลงานที่นักเรียนเลือกผลงานที่ดีที่สุดนำมาโชว์ เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเรียนรู้ (Showcase Portfolio) หรืออีกประเภท คือ แฟ้มสะสมผลงานที่นักเรียนเลือกแสดงถึงหลักฐานการเติบโต หรือการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เป็นแฟ้มสะสมผลงานที่เน้นเก็บกระบวนการเรียนรู้ (Development Portfolio) 

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แฟ้มสะสมผลงานทั้งสองประเภทต้องการให้นักเรียนเขียนเรียงความสะท้อนความคิด หรือบันทึกเพื่ออธิบายให้อาจารย์ และผู้ประเมินเห็นว่าเกิดความสำเร็จ/เกิดการเรียนรู้/การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในเชิงความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และการอธิบายเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงอยากเข้าที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

ด้วยอาจารย์หรือผู้ประเมินที่ต้องการเห็นความสามารถและประสบการณ์ของนักเรียน ทำให้แฟ้มสะสมผลงานกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการคิด การสื่อสาร การเล่าเรื่อง หรือการตัดสินใจเลือกผลงานลงในแฟ้ม จนกระทั่งกลายเป็นแฟ้มสะสมผลงานที่ดีที่สุดของนักเรียน 

วันนี้ Starfish Labz ขอนำเสนอ 10 ข้อดีที่การทำ Portfolio จะช่วยพัฒนาทักษะของนักเรียนได้ 

  1. ฝึกให้นักเรียนตั้งเป้าหมายเป็นว่าจะนำเสนอแฟ้มสะสมผลงานของตัวเองอย่างไร (Setting Goal and Purpose) 
  2. ฝึกให้นักเรียนได้สะท้อนการเรียนรู้ของตนเองอย่างเป็นระบบ (Reflection) และทำให้นักเรียนได้เข้าใจตัวเองในสิ่งที่เรียนรู้ และต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม
  3. ฝึกให้นักเรียนได้นำเสนอความพยายาม ความก้าวหน้า ที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรม จับต้องได้
  4. ฝึกให้นักเรียนได้คิดอย่างเป็นระบบ เพราะแฟ้มสะสมผลงานที่ดีควรรวบรวมรายการในการสะสมผลงานอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายและมีความหมาย 
  5. ฝึกให้นักเรียนได้ ‘เลือก’ และ ‘ตัดสินใจ’ ว่าผลงานไหนที่จะนำมาใส่แฟ้มสะสมผลงาน แล้วแสดงขึ้นศักยภาพและการเรียนรู้ของนักเรียนมากที่สุด 
  6. ฝึกให้นักเรียนประเมินผลงานในแฟ้มสะสมผลงานของตัวเอง 
  7. ฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะการเป็นนักเล่าเรื่อง (Storytelling) ในการสื่อสารความสำเร็จของตนเอง 
  8. ฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะการออกแบบและการเขียน ในดีไซน์แฟ้มสะสมผลงานให้ผู้อื่นอ่านได้ง่าย มีภาพและตัวอย่างประกอบที่เข้ากับเนื้อหา
  9. ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ไปทำ ฝึกเก็บผลงานของตนเอง ไม่ทิ้งขว้าง
  10. ฝึกให้นักเรียนได้ชื่นชม และเห็นคุณค่าผลงานและการเรียนรู้ที่ผ่านมาของตนเอง

จะเห็นได้ว่าเมื่อนักเรียนเริ่มเก็บสะสมผลงาน นักเรียนจะได้ฝึกทักษะ 10 ข้อนี้ไปโดยอัตโนมัติ และที่สำคัญการเริ่มฝึกเก็บผลงาน นอกจากการเป็นเอกสารประกอบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการฝึกเตรียมพร้อมกับการเข้าสมัครงานและมีทักษะการทำ Resume ที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ ได้เลยในอนาคต 

หากนักเรียนต้องการเครื่องมือในการสร้างแฟ้มสะสมผลงานที่สะดวก มี template ให้ และสามารถดาวน์โหลดเป็น PDF ได้เลย สามารถทดลองใช้ Feature Starfish Portfolio ได้ที่ www.starfishlabz.com คลิก Profile > My Portfolio

อ้างอิง 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม
การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

รอบรู้เรื่องการเงินฉบับรวบรัด

อยากเก็บเงินได้ มีเงินใช้ครบเดือน และมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณ แต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มทำอย่างไร Starfish Labz มีคำตอบให้คุณกับคอร์ส ...

นุกูล ลักขณานุกุล
นุกูล ลักขณานุกุล
รอบรู้เรื่องการเงินฉบับรวบรัด
นุกูล ลักขณานุกุล

รอบรู้เรื่องการเงินฉบับรวบรัด

นุกูล ลักขณานุกุล

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Future Ready
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำอย่างไร

วัยรุ่น คือ วัยที่ต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งพัฒนาการของร่างกาย ความคิด สุขภาวะจิตที่แตกต่างไปจากเด็ก ในขณะที่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำอย่างไร
Starfish Academy

ปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำอย่างไร

Starfish Academy
Future Ready
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

อยากเป็นนักศึกษาครู ต้องเตรียมตัวอย่างไร

รู้จักวิธีการเลือกแผนการเรียน ม.ปลาย วิชาที่ต้องสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครูการจัดเตรียมแฟ้มสะสมผลงานสำหรับเรียนสา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
อยากเป็นนักศึกษาครู ต้องเตรียมตัวอย่างไร
Starfish Academy

อยากเป็นนักศึกษาครู ต้องเตรียมตัวอย่างไร

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5931 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
49206 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
502 views • 1 ปีที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
984 views • 1 ปีที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต