รู้จักและประเมินผู้เรียนให้ตรงจุดด้วย Starfish Class

Starfish Academy
Starfish Academy 1548 views • 1 ปีที่แล้ว
รู้จักและประเมินผู้เรียนให้ตรงจุดด้วย Starfish Class

ครูมายส์ มีชื่อจริงว่า ครูวรัญญา ธัญญาผล สอนวิชาวิทยาศาสตร์และชีววิทยา ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2,5,และ 6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,819 คน มีจำนวนครู 86 คน ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างและค้าขาย นักเรียนส่วนใหญ่ยากจนไม่ค่อยมีความพร้อมในด้านของทุนทรัพย์ 

ครูมายส์เล่าว่าทางบ้านมีคาดหวังอยากให้รับราชการครู ประกอบกับตนเองชอบวิชาชีววิทยา จึงเลือกเรียนคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีแรงบันดาลใจ มีแบบอย่างในการเป็นครูที่ดี จากคณะอาจารย์ เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ในสาขา จึงทำให้อยากเป็นครู เป็นครูครั้งแรกบรรจุอยู่ที่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ได้ประมาณ 3 เดือน ก็ลาออก เนื่องจากได้รับบรรจุข้าราชการครูในโครงการครูคืนถิ่น โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในใกล้บ้าน ตอนนี้สอนอยู่ที่โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงได้ประมาณ 5 ปีแล้ว 
จากการปฏิบัติหน้าที่ ครู ในระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้รู้สึกเห็นคุณค่าในความเป็นครู รู้สึกอยากพัฒนาตนเองตลอดเวลา ทำการค้นหาสิ่งใหม่ ๆ มาให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนเรียนสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์ และสามารถนำไปใช้จริงได้ในชีวิตประจำวัน

ครูมายส์เล่าต่อถึงความท้าทายแรกของการเป็นครูให้ฟังว่า การจัดการเรียนการสอนที่ต้องพบปะกับนักเรียนหลากหลายรูปแบบ นักเรียนมีพื้นฐานครอบครัวที่ต่างกัน ต่างพ่อ ต่างแม่ ทำให้ต้องมีการปรับตัวและศึกษานักเรียนตลอดเวลา ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในห้องเรียน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะจะทำให้เรารู้ว่านักเรียนแต่ละคนชอบการเรียนรู้แบบไหน หรือนักเรียนคนไหนควรได้รับการพัฒนาส่งเสริมเพิ่มเติมด้านไหน และครูก็จะนำข้อมูลที่ได้มาจัดรูปแบบการเรียนรู้ และรูปแบบการประเมินผลที่เหมาะสมกับนักเรียน 


ซึ่งครูมายส์ก็ได้พบตัวช่วยแบบใหม่ ที่ช่วยให้ครูมายส์ค้นพบวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ ครูมายด์เล่าให้ฟังว่า ได้ใช้ Starfish Class แอปพลิเคชันการประเมินสมรรถนะและทักษะนักเรียนในระดับชั้นที่ตัวเองสอนคือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 120 คน เนื่องจาก Starfish Class มีเครื่องมือวัดการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency – based) ที่หลากหลาย มีรูปแบบให้ ใช้งานง่าย สะดวก และมีการรายงานผลที่แสดงเป็น Spider Graph ,มี Rubric Score ที่ชัดเจน ทำให้ได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมากขึ้น รู้ว่านักเรียนแต่ละคนมีจุดเด่นอะไร มีความสามารถด้านใหนที่ควรพัฒนาต่อยอด หรือนักเรียนมีจุดอ่อนอะไรที่ควรส่งเสริมพัฒนาเพิ่มเติม ที่สำคัญทำให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนได้มากขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนและผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการประเมินได้อีกด้วย ทำให้นักเรียนมีความสนุกกับการเรียน ครูเองก็สนุกกับการสอนด้วย

ครูมายส์ยังบอกอีกว่า Starfish Class ยังสามารถใช้ได้กับทุกเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, ไอแพด, แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ สามารถใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สะดวกมากสำหรับครูผู้สอน เทคโนโลยีการศึกษาที่ดี จะต้องใช้งานได้จริง เข้าถึงง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 

แต่ความท้าทายก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น ครูมายส์เล่าถึงความท้าทายในเรื่องของภาระงานของครูที่นอกเหนือจากงานสอน ที่ดึงเวลาในการสอนในห้องเรียนไป แต่ถึงแม้จะมีภาระหนักแค่ไหน แต่เมื่อครูมายส์นึกถึง Moment ที่มีความสุขของการเป็นครู ที่เวลานักเรียนอุทาน ว่า “อ๋อ” สิ่งนี้ทำให้ครูมายส์รู้ว่านักเรียนเข้าใจสิ่งที่เราสอน “นักเรียนไม่จำเป็นต้องตอบคำถามถูก แต่ขอให้เขามีคำถามถามกลับ” นี่คือช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด ทำให้ครูมายส์มีพลังในการทำอาชีพครูต่อไป 

ที่สำคัญครูต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา ต้องศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี รวมถึงหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ นักเรียนก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าคิดนอกกรอบ มีความสุข สนุกกับการเรียนมากขึ้น 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ
Starfish Academy

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google Sites ช่วยทำเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องรู้วิธีเขียนโค้ด และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีความรู้มากในด้าน ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ
Google for Education Partner

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6986 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
56172 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
334 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9525 views • 2 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)