Flipped Classroom ห้องเรียนกลับด้านด้วยเทคโนโลยีการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy 5616 views • 1 ปีที่แล้ว
Flipped Classroom ห้องเรียนกลับด้านด้วยเทคโนโลยีการศึกษา

ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่า เทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้มากขนาดไหน และบทเรียนสำคัญที่เราได้รับมากที่สุดจากสถานการณ์นี้ก็คือการเรียนรู้ไม่จำเป็นจะต้องถูกจำกัดอยู่ในห้องเรียนอีกต่อไป ดังนั้น เราจึงได้เห็นว่าธุรกิจการเรียนรู้ออนไลน์ หรือเทรนด์การเรียนรู้ด้วยตัวเองเกิดขึ้นมากมายเป็นดอกเห็ด 

นอกจากการเรียนรู้ไม่ได้ถูกจำกัดในห้องเรียนแล้ว วิธีการเรียนรู้ของคนก็เปลี่ยนไปอีกด้วยหนึ่งในวิธีการเรียนที่คิดว่าเหมาะสมกับโลกในยุคปัจจุบันคือ Flipped Classroom (ห้องเรียนกลับด้าน) คือ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีรูปแบบคล้ายกับการสอนออนไลน์ นักเรียนเรียนรู้บทเรียนจากวิดีโอการสอนและศึกษา คิด วิเคราะห์ ด้วยตนเองจากที่บ้าน ก่อนมาทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ในห้องเรียน (elearninginfographics.com) 

ตามพีระมิดการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy ได้บอกว่า การเรียนจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ลึกซึ้งขึ้น สามารถอยู่ในขั้นของการประยุกต์ (Applying) และวิเคราะห์ได้ (Analying) ในระหว่างที่เรียนอยู่ เพราะเขาได้มีเวลาในการแลกเปลี่ยนร่วมกับเพื่อน และครู อีกทั้งยังสามารถเกิดการเรียนรู้ในระดับของการประเมิน (Evaluting) และนำไปใช้สร้างสรรค์ ต่อยอดสิ่งใหม่ได้ (Creating) หลังจากที่เรียนเสร็จแล้วอีกด้วย ซึ่งในส่วนของขั้นจดจำ (Remembering) และเข้าใจ (Understanding) ซึ่งเป็นขั้นบนของพีระมิดการเรียนรู้นั้น นักเรียนสามารถศึกษาได้เองก่อนที่จะมาเข้าชั้นเรียนแล้ว โดยที่ครูไม่ต้องเสียเวลาสอนอีกครั้ง

ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้ คุณครูสามารถใช้ควบคู่ไปกับ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ที่มีคอร์สการเรียนรู้ที่เหมาะกับเด็กๆ ได้โดยสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ดังนี้

  1. ก่อนที่จะเริ่มสอน ขอให้คุณครูออกแบบแผนการสอนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และเลือกสื่อที่จะใช้กับกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย เช่น ครูต้องการให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ และหน้าที่ของพลเมือง (หัวข้อคอร์สเรียนใน Starfish Labz) 
  2. คุณครูเตรียมวิดีโอการสอน ตามหัวข้อที่กำหนด หรืออาจจะอัดวิดีโอของตัวเองก็ได้ (บทเรียนเรื่องสิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยสำคัญอย่างไร จาก Starfish Labz https://shorturl.at/juFWY
  3. คุณครูส่งวิดีโอการสอนให้กับนักเรียน และชี้แจงว่าเนื้อหาในวิดีโอจะนำมาพูดคุยกันในห้องเรียน ในขั้นตอนนี้คุณครูอาจสร้างกิจกรรม หรือแจกแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ลองทำก่อนการสอนในห้องเรียน ซึ่งใน Starfish Labz มีใบความรู้และแบบทดสอบท้ายบทให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำอยู่แล้ว
  4. คุณครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน ซักถามข้อสงสัยในสิ่งที่ได้ศึกษามาจากคลิปวิดีโอ เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการสื่อสาร
  5. คุณครูแบ่งกลุ่มนักเรียน และให้หัวข้อที่เชื่อมโยง หรือต่อยอดจากเนื้อหาในคลิปวิดีโอที่ทำให้นักเรียนได้นำไปใช้ชีวิตจริงได้ ซึ่งผลงานของนักเรียนอาจจะออกมาในรูปแบบของสื่อที่หลากหลาย เช่น การนำเสนอผ่าน Canva (คอร์สเสกงานกราฟิกแบบมืออาชีพ https://shorturl.at/mB678หรือเป็นโครงการก็ได้ และให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันภายในกลุ่ม
  6. คุณครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้นำเสนอผลงาน และเปิดพื้นที่ให้เพื่อนคนอื่นได้แลกเปลี่ยนกัน 

ซึ่งหลังจากจบคาบเรียนแล้ว คุณครูจะต้องกลับมาประเมินห้องเรียนของตนเองว่าสามารถไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้หรือไม่ มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงเพื่อที่จะให้นักเรียนไปถึงเป้าหมายได้อีกมาถึงตรงนี้ คุณครูจะเห็นว่าเทคโนโลยีไม่ได้เข้ามาแทนที่คุณครูแต่เข้ามาเป็นตัวช่วยให้คุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

Sources: 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

การเลือกครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกลมีความสำคัญเพราะเป็นช่องทางที่จะนำความรู้ไปสู่นักเรียน จะมีเครื่องมือไหนบ้างที่เหมาะส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน
Starfish Future Labz

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
1472 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6653 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5723 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
390 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9188 views • 2 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)