Flipped Classroom ห้องเรียนกลับด้านด้วยเทคโนโลยีการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy 1574 views • 3 เดือนที่แล้ว
Flipped Classroom ห้องเรียนกลับด้านด้วยเทคโนโลยีการศึกษา

ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่า เทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้มากขนาดไหน และบทเรียนสำคัญที่เราได้รับมากที่สุดจากสถานการณ์นี้ก็คือการเรียนรู้ไม่จำเป็นจะต้องถูกจำกัดอยู่ในห้องเรียนอีกต่อไป ดังนั้น เราจึงได้เห็นว่าธุรกิจการเรียนรู้ออนไลน์ หรือเทรนด์การเรียนรู้ด้วยตัวเองเกิดขึ้นมากมายเป็นดอกเห็ด 

นอกจากการเรียนรู้ไม่ได้ถูกจำกัดในห้องเรียนแล้ว วิธีการเรียนรู้ของคนก็เปลี่ยนไปอีกด้วยหนึ่งในวิธีการเรียนที่คิดว่าเหมาะสมกับโลกในยุคปัจจุบันคือ Flipped Classroom (ห้องเรียนกลับด้าน) คือ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีรูปแบบคล้ายกับการสอนออนไลน์ นักเรียนเรียนรู้บทเรียนจากวิดีโอการสอนและศึกษา คิด วิเคราะห์ ด้วยตนเองจากที่บ้าน ก่อนมาทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ในห้องเรียน (elearninginfographics.com) 

ตามพีระมิดการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy ได้บอกว่า การเรียนจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ลึกซึ้งขึ้น สามารถอยู่ในขั้นของการประยุกต์ (Applying) และวิเคราะห์ได้ (Analying) ในระหว่างที่เรียนอยู่ เพราะเขาได้มีเวลาในการแลกเปลี่ยนร่วมกับเพื่อน และครู อีกทั้งยังสามารถเกิดการเรียนรู้ในระดับของการประเมิน (Evaluting) และนำไปใช้สร้างสรรค์ ต่อยอดสิ่งใหม่ได้ (Creating) หลังจากที่เรียนเสร็จแล้วอีกด้วย ซึ่งในส่วนของขั้นจดจำ (Remembering) และเข้าใจ (Understanding) ซึ่งเป็นขั้นบนของพีระมิดการเรียนรู้นั้น นักเรียนสามารถศึกษาได้เองก่อนที่จะมาเข้าชั้นเรียนแล้ว โดยที่ครูไม่ต้องเสียเวลาสอนอีกครั้ง

ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้ คุณครูสามารถใช้ควบคู่ไปกับ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ที่มีคอร์สการเรียนรู้ที่เหมาะกับเด็กๆ ได้โดยสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ดังนี้

  1. ก่อนที่จะเริ่มสอน ขอให้คุณครูออกแบบแผนการสอนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และเลือกสื่อที่จะใช้กับกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย เช่น ครูต้องการให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ และหน้าที่ของพลเมือง (หัวข้อคอร์สเรียนใน Starfish Labz) 
  2. คุณครูเตรียมวิดีโอการสอน ตามหัวข้อที่กำหนด หรืออาจจะอัดวิดีโอของตัวเองก็ได้ (บทเรียนเรื่องสิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยสำคัญอย่างไร จาก Starfish Labz https://shorturl.at/juFWY
  3. คุณครูส่งวิดีโอการสอนให้กับนักเรียน และชี้แจงว่าเนื้อหาในวิดีโอจะนำมาพูดคุยกันในห้องเรียน ในขั้นตอนนี้คุณครูอาจสร้างกิจกรรม หรือแจกแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ลองทำก่อนการสอนในห้องเรียน ซึ่งใน Starfish Labz มีใบความรู้และแบบทดสอบท้ายบทให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำอยู่แล้ว
  4. คุณครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน ซักถามข้อสงสัยในสิ่งที่ได้ศึกษามาจากคลิปวิดีโอ เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการสื่อสาร
  5. คุณครูแบ่งกลุ่มนักเรียน และให้หัวข้อที่เชื่อมโยง หรือต่อยอดจากเนื้อหาในคลิปวิดีโอที่ทำให้นักเรียนได้นำไปใช้ชีวิตจริงได้ ซึ่งผลงานของนักเรียนอาจจะออกมาในรูปแบบของสื่อที่หลากหลาย เช่น การนำเสนอผ่าน Canva (คอร์สเสกงานกราฟิกแบบมืออาชีพ https://shorturl.at/mB678หรือเป็นโครงการก็ได้ และให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันภายในกลุ่ม
  6. คุณครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้นำเสนอผลงาน และเปิดพื้นที่ให้เพื่อนคนอื่นได้แลกเปลี่ยนกัน 

ซึ่งหลังจากจบคาบเรียนแล้ว คุณครูจะต้องกลับมาประเมินห้องเรียนของตนเองว่าสามารถไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้หรือไม่ มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงเพื่อที่จะให้นักเรียนไปถึงเป้าหมายได้อีกมาถึงตรงนี้ คุณครูจะเห็นว่าเทคโนโลยีไม่ได้เข้ามาแทนที่คุณครูแต่เข้ามาเป็นตัวช่วยให้คุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

Sources: 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

การเลือกครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกลมีความสำคัญเพราะเป็นช่องทางที่จะนำความรู้ไปสู่นักเรียน จะมีเครื่องมือไหนบ้างที่เหมาะส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน
Starfish Future Labz

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
1243 ผู้เรียน
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
4976 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
3469 views • 1 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
347 views • 1 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
6050 views • 1 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)