การรู้จักตนเอง

การรู้จักตนเอง

72 คอร์ส

72 courses for this badge

การศึกษาในอนาคต
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

เรียนสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูลแล้วไม่ตกงานจริงไหม

การวางแผนการเรียนในสมัยนี้ต้องดูว่าเรียนจบออกมาแล้วจะมีงานทำหรือไม่นั้นคือประเด็นสำคัญคอร์สนี้จะมาแนะนำสาขาวิทยาศาสตร์เทค ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เรียนสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูลแล้วไม่ตกงานจริงไหม
Starfish Academy

เรียนสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูลแล้วไม่ตกงานจริงไหม

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

คอร์ส How To ใช้ Tiktok สร้างสื่อเพื่อการสอน

Tiktok ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่มาแรงในขณะนี้ หากครูหรือบุคลากรทางการศึกษานำมาใช้ในการสร้างสื่อการจัดการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คอร์ส How To ใช้ Tiktok สร้างสื่อเพื่อการสอน
Starfish Academy

คอร์ส How To ใช้ Tiktok สร้างสื่อเพื่อการสอน

Starfish Academy
Future Ready
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ไม่ได้จบครูแต่อยากเป็นครูต้องทำอย่างไร

อาชีพครูถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผู้มีใจรักการสอนหรือต้องการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียนแต่คุณครูบางท่านอาจเข้าไปทำงานใน ...

Starfish Labz
Starfish Labz
ไม่ได้จบครูแต่อยากเป็นครูต้องทำอย่างไร
Starfish Labz

ไม่ได้จบครูแต่อยากเป็นครูต้องทำอย่างไร

Starfish Labz
เครืองมือครู
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
0:00 ชั่วโมง

การวางแผนพัฒนาตนเอง

การวางแผนพัฒนาตนเองช่วยให้คุณครูกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผน และช่วยให้ครูเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม มีการกำหนดระ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนพัฒนาตนเอง
Starfish Academy

การวางแผนพัฒนาตนเอง

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ชุมชนการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการพัฒนา

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้บุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ชุมชนการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการพัฒนา
Starfish Academy

ชุมชนการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการพัฒนา

Starfish Academy
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินการสอนของตนเอง

การประเมินการสอนของตนเอง เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการพัฒนาคุณภาพการสอน ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และโรงเรียน เพราะ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การประเมินการสอนของตนเอง
Starfish Academy

การประเมินการสอนของตนเอง

Starfish Academy
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:30 ชั่วโมง

ผู้อำนวยการและความเป็นผู้นำด้านวิชาการ

ในยุคที่การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้อำนวยการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร เพื่อให้ก่อเกิดประสิทธิภ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ผู้อำนวยการและความเป็นผู้นำด้านวิชาการ
Starfish Academy

ผู้อำนวยการและความเป็นผู้นำด้านวิชาการ

Starfish Academy
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

การวางแผนกลยุทธ์ เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางโรงเรียน เป็นการกำหนดทิศทาง แนวทาง และเป้าหมายของโรงเรียนในอนาคต เพื่อ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
Starfish Academy

การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

Starfish Academy