19 results for "ประถมศึกษา"

Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย
03:27

Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย

Starfish Academy
Starfish Academy
171 views 1 ปีที่แล้ว
Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย
นาฏศิลป์ไทยเชิงสร้างสรรค์
03:58

นาฏศิลป์ไทยเชิงสร้างสรรค์

Starfish Academy
Starfish Academy
490 views 1 ปีที่แล้ว
นาฏศิลป์ไทยเชิงสร้างสรรค์
หน่วยโครงงานบูรณาการ ป.1 - เล่นในลานกว้าง
09:53

หน่วยโครงงานบูรณาการ ป.1 - เล่นในลานกว้าง

โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนรุ่งอรุณ
771 views 1 ปีที่แล้ว
หน่วยโครงงานบูรณาการ ป.1 - เล่นในลานกว้าง
Math Fight  เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
04:00

Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
213 views 1 ปีที่แล้ว
Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
"Play and Learn = Plean"
04:55

"Play and Learn = Plean"

Starfish Academy
Starfish Academy
341 views 1 ปีที่แล้ว
"Play and Learn = Plean"
"โอกาส"
05:00

"โอกาส"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
150 views 1 ปีที่แล้ว
"โอกาส"
เทคนิควิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ช่วยสอน
03:18

เทคนิควิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ช่วยสอน

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
204 views 1 ปีที่แล้ว
เทคนิควิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ช่วยสอน
สื่อคณิตศาสตร์ ง่ายนิดเดียว
03:38

สื่อคณิตศาสตร์ ง่ายนิดเดียว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
1060 views 1 ปีที่แล้ว
สื่อคณิตศาสตร์ ง่ายนิดเดียว
นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"
03:01

นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"

Starfish Academy
Starfish Academy
554 views 1 ปีที่แล้ว
นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"
"ครูอาสาบนดอยสูง"
03:57

"ครูอาสาบนดอยสูง"

Starfish Academy
Starfish Academy
1231 views 1 ปีที่แล้ว
"ครูอาสาบนดอยสูง"
Teacher’s Story  คุณกรกช ไชยวงค์
04:44

Teacher’s Story คุณกรกช ไชยวงค์

Starfish Academy
Starfish Academy
241 views 1 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story คุณกรกช ไชยวงค์
Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม
03:14

Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม

Starfish Academy
Starfish Academy
87 views 1 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม
Lesson Idea คุณภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย
04:46

Lesson Idea คุณภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย

Starfish Academy
Starfish Academy
110 views 1 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย
Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ
06:33

Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ

Starfish Academy
Starfish Academy
226 views 1 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ
Lesson Idea คุณกรกช ไชยวงค์
05:01

Lesson Idea คุณกรกช ไชยวงค์

Starfish Academy
Starfish Academy
153 views 1 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณกรกช ไชยวงค์
How to คุณชนัญณสรณ์  จำนงค์ศรี 2
04:42

How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 2

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
272 views 1 ปีที่แล้ว
How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 2