Hashtag ประถมศึกษา

19 results for "ประถมศึกษา"

Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย
03:27
Starfish Academy

Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย

Starfish Academy
569 views • 3 ปีที่แล้ว
Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย
นาฏศิลป์ไทยเชิงสร้างสรรค์
03:58
Starfish Academy

นาฏศิลป์ไทยเชิงสร้างสรรค์

Starfish Academy
633 views • 4 ปีที่แล้ว
นาฏศิลป์ไทยเชิงสร้างสรรค์
หน่วยโครงงานบูรณาการ ป.1 - เล่นในลานกว้าง
09:53
โรงเรียนรุ่งอรุณ

หน่วยโครงงานบูรณาการ ป.1 - เล่นในลานกว้าง

โรงเรียนรุ่งอรุณ
1580 views • 4 ปีที่แล้ว
หน่วยโครงงานบูรณาการ ป.1 - เล่นในลานกว้าง
Math Fight  เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
04:00
โรงเรียนบ้านปลาดาว

Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านปลาดาว
360 views • 4 ปีที่แล้ว
Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
"Play and Learn = Plean"
04:55
Starfish Academy

"Play and Learn = Plean"

Starfish Academy
511 views • 4 ปีที่แล้ว
"Play and Learn = Plean"
"โอกาส"
05:01
โรงเรียนบ้านปลาดาว

"โอกาส"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
156 views • 4 ปีที่แล้ว
"โอกาส"
เทคนิควิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ช่วยสอน
03:18
โรงเรียนบ้านปลาดาว

เทคนิควิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ช่วยสอน

โรงเรียนบ้านปลาดาว
763 views • 4 ปีที่แล้ว
เทคนิควิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ช่วยสอน
สื่อคณิตศาสตร์ ง่ายนิดเดียว
03:38
โรงเรียนบ้านปลาดาว

สื่อคณิตศาสตร์ ง่ายนิดเดียว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
2908 views • 4 ปีที่แล้ว
สื่อคณิตศาสตร์ ง่ายนิดเดียว
นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"
03:01
Starfish Academy

นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"

Starfish Academy
679 views • 4 ปีที่แล้ว
นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"
"ครูอาสาบนดอยสูง"
03:57
Starfish Academy

"ครูอาสาบนดอยสูง"

Starfish Academy
1729 views • 4 ปีที่แล้ว
"ครูอาสาบนดอยสูง"
Teacher’s Story  คุณกรกช ไชยวงค์
04:44
Starfish Academy

Teacher’s Story คุณกรกช ไชยวงค์

Starfish Academy
364 views • 4 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story คุณกรกช ไชยวงค์
Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม
03:14
Starfish Academy

Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม

Starfish Academy
162 views • 4 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม
Lesson Idea คุณภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย
04:46
Starfish Academy

Lesson Idea คุณภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย

Starfish Academy
115 views • 4 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย
Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ
06:33
Starfish Academy

Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ

Starfish Academy
281 views • 4 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ
Lesson Idea คุณกรกช ไชยวงค์
05:01
Starfish Academy

Lesson Idea คุณกรกช ไชยวงค์

Starfish Academy
202 views • 4 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณกรกช ไชยวงค์
How to คุณชนัญณสรณ์  จำนงค์ศรี 2
04:42
โรงเรียนบ้านปลาดาว

How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 2

โรงเรียนบ้านปลาดาว
276 views • 4 ปีที่แล้ว
How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 2