Hashtag ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้

42 results for "ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้"

Teacher’s Story  คุณกรกช ไชยวงค์
04:44
Starfish Academy

Teacher’s Story คุณกรกช ไชยวงค์

Starfish Academy
378 views • 4 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story คุณกรกช ไชยวงค์
Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน
05:00
Starfish Academy

Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
962 views • 4 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน
Lesson idea คุณอิสยาห์ กองเงิน
04:57
Starfish Academy

Lesson idea คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
331 views • 4 ปีที่แล้ว
Lesson idea คุณอิสยาห์ กองเงิน
Lesson Idea ทีม Messengers
03:53
Starfish Academy

Lesson Idea ทีม Messengers

Starfish Academy
65 views • 4 ปีที่แล้ว
Lesson Idea ทีม Messengers
Lesson Idea คุณภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย
04:46
Starfish Academy

Lesson Idea คุณภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย

Starfish Academy
115 views • 4 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย
Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ
06:33
Starfish Academy

Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ

Starfish Academy
282 views • 4 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ
Lesson Idea คุณกรกช ไชยวงค์
05:01
Starfish Academy

Lesson Idea คุณกรกช ไชยวงค์

Starfish Academy
203 views • 4 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณกรกช ไชยวงค์
how to คุณอิสยาห์ กองเงิน
04:59
Starfish Academy

how to คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
290 views • 4 ปีที่แล้ว
how to คุณอิสยาห์ กองเงิน
How to ทีม Rookyteam
03:55
Starfish Academy

How to ทีม Rookyteam

Starfish Academy
1140 views • 4 ปีที่แล้ว
How to ทีม Rookyteam
หน่วยโครงงานบูรณาการ ชั้น ป.4 - นักสืบเมืองกรุง
13:32
โรงเรียนรุ่งอรุณ

หน่วยโครงงานบูรณาการ ชั้น ป.4 - นักสืบเมืองกรุง

โรงเรียนรุ่งอรุณ
1466 views • 4 ปีที่แล้ว
หน่วยโครงงานบูรณาการ ชั้น ป.4 - นักสืบเมืองกรุง