32 results

04:24
Present Starfish Maker

Present Starfish Maker

Starfish Academy
03:27
Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย

Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย

Starfish Academy
05:19
บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล

บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล

Starfish Academy
04:49
บ้านฮักล้านนา

บ้านฮักล้านนา

Starfish Academy
03:16
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish

Starfish Academy
03:53
พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา

พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
03:08
บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา

บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา

Starfish Academy
09:53
หน่วยโครงงานบูรณาการ ป.1 - เล่นในลานกว้าง

หน่วยโครงงานบูรณาการ ป.1 - เล่นในลานกว้าง

โรงเรียนรุ่งอรุณ
13:32
หน่วยโครงงานบูรณาการ ชั้น ป.4 - นักสืบเมืองกรุง

หน่วยโครงงานบูรณาการ ชั้น ป.4 - นักสืบเมืองกรุง

โรงเรียนรุ่งอรุณ
02:38
นวัตกรรมบ้านปลาดาว

นวัตกรรมบ้านปลาดาว

Starfish Academy
04:40
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

Starfish Academy
05:53
Project Apporach การสอนแบบโครงงาน

Project Apporach การสอนแบบโครงงาน

Starfish Academy
04:51
อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

Starfish Academy
04:00
Math Fight  เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

Starfish Academy
03:01
นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"

นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"

Starfish Academy
03:57
"ครูอาสาบนดอยสูง"

"ครูอาสาบนดอยสูง"

Starfish Academy