32 results

Present Starfish Maker
04:24

Present Starfish Maker

Starfish Academy
Starfish Academy
248 views 6 เดือนที่แล้ว
Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย
03:27

Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย

Starfish Academy
Starfish Academy
122 views 6 เดือนที่แล้ว
บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล
05:19

บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล

Starfish Academy
Starfish Academy
396 views 7 เดือนที่แล้ว
บ้านฮักล้านนา
04:49

บ้านฮักล้านนา

Starfish Academy
Starfish Academy
389 views 7 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish
03:16

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish

Starfish Academy
Starfish Academy
200 views 7 เดือนที่แล้ว
พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา
03:53

พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
65 views 9 เดือนที่แล้ว
บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา
03:08

บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
62 views 9 เดือนที่แล้ว
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
02:38

นวัตกรรมบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
222 views 10 เดือนที่แล้ว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
04:40

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

Starfish Academy
Starfish Academy
633 views 10 เดือนที่แล้ว
Project Apporach การสอนแบบโครงงาน
05:53

Project Apporach การสอนแบบโครงงาน

Starfish Academy
Starfish Academy
1159 views 10 เดือนที่แล้ว
อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
04:51

อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

Starfish Academy
Starfish Academy
154 views 10 เดือนที่แล้ว
หน่วยโครงงานบูรณาการ ป.1 - เล่นในลานกว้าง
09:53

หน่วยโครงงานบูรณาการ ป.1 - เล่นในลานกว้าง

โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนรุ่งอรุณ
622 views 11 เดือนที่แล้ว
Math Fight  เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
04:00

Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
174 views 1 ปีที่แล้ว
การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง
04:06

การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง

Starfish Academy
Starfish Academy
855 views 1 ปีที่แล้ว
"Music Movement"
04:40

"Music Movement"

Starfish Academy
Starfish Academy
149 views 1 ปีที่แล้ว
"Play and Learn = Plean"
04:55

"Play and Learn = Plean"

Starfish Academy
Starfish Academy
307 views 1 ปีที่แล้ว