"TEP Forum 2019" ภาพการศึกษาใหม่ไทย

อีกครั้งหนึ่งที่ Starfish Labz นำโดย "ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร" ประธานมูลนิธิฯ เข้าร่วมงานสัมนาทางวิชาการ "TEP Forum 2019" การนำเสนอแนวความคิด และนวัตกรรม ที่จะช่วยเหลือ ให้เด็กได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน