"แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21"

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
152 views

How-To : แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนอัสสัมชัญสีลม
- แนวทางในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
- ตัวอย่างการทำกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน