Module 6 - แนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

15 views • 1 ปีที่แล้ว
Teacher Tools : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมสำหรับครูแกนนำ
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางไกล (Remote Learning) รูปแบบ เทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆ ซึ่งถูกใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในปี 2563

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 (Teacher School Quality Program : TSQP)

วิดีโอใกล้เคียง

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
23:01
Starfish Academy

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน

Starfish Academy
15 views • 5 วันที่แล้ว
ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
.
23:01

.

19 views • 7 วันที่แล้ว
.
นวัตกรรม Steam Game Store
05:37
Starfish Academy

นวัตกรรม Steam Game Store

Starfish Academy
13 views • 13 วันที่แล้ว
นวัตกรรม Steam Game Store
การเรียนแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรม Matterport
04:49
Starfish Academy

การเรียนแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรม Matterport

Starfish Academy
14 views • 27 วันที่แล้ว
การเรียนแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรม Matterport

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน