Module 6 - แนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกล (Teaching From Home)

16 views • 1 ปีที่แล้ว

Teacher Tools : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษานิเทศก์
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางไกล (Remote Learning) รูปแบบ เทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆ ซึ่งถูกใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในปี 2563

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 (Teacher School Quality Program : TSQP)

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน