Module 6 - แนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกล (Teaching From Home)

19 views • 1 ปีที่แล้ว
Teacher Tools : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษานิเทศก์
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางไกล (Remote Learning) รูปแบบ เทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆ ซึ่งถูกใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในปี 2563

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 (Teacher School Quality Program : TSQP)

วิดีโอใกล้เคียง

Skill for the Future ทักษะอะไรบ้างที่ช่วยให้ลูกอยู่รอดในโลกใหม่
Starfish Academy

Skill for the Future ทักษะอะไรบ้างที่ช่วยให้ลูกอยู่รอดในโลกใหม่

Starfish Academy
0 views • 11 ชั่วโมงที่แล้ว
Skill for the Future ทักษะอะไรบ้างที่ช่วยให้ลูกอยู่รอดในโลกใหม่
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
44 views • 11 ชั่วโมงที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
Starfish Future Labz – Craft Your Future
05:27
Starfish Academy

Starfish Future Labz – Craft Your Future

Starfish Academy
70 views • 14 วันที่แล้ว
Starfish Future Labz – Craft Your Future
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
05:51
Starfish Academy

ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "

Starfish Academy
42 views • 22 วันที่แล้ว
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน