การใช้ Starfish Class เพื่อการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

333 views • 1 ปีที่แล้ว

Curriculum and Assessment : หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยศึกษาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล การสร้างแฟ้มสะสมงานเพื่อใช้ในการประเมินเพื่อการพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้ครูแกนนำ
การใช้ Starfish Class เพื่อการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 (Teacher School Quality Program : TSQP)

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน