Module 2 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

47 views • 1 ปีที่แล้ว
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการนำนวัตกรรมของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช อาทิ กิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ (Makerspace) และกระบวนการ STEAM Design Process มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์และคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เนื้อหาสำหรับบทเรียนออนไลน์สำหรับศึกษานิเทศก์ใน Module ที่ 2 เรื่อง การออกแบบสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนท่ีสนับสนุนการเรียนแบบ Active Learning ด้วย หลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและ สมรรถนะของผู้เรียน รวมถึงวิธีในการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถสะท้อนถึงสภาพจริงของผู้เรียน

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 (Teacher School Quality Program : TSQP)

วิดีโอใกล้เคียง

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
42 views • 7 วันที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
Starfish Future Labz – Craft Your Future
05:27
Starfish Academy

Starfish Future Labz – Craft Your Future

Starfish Academy
69 views • 12 วันที่แล้ว
Starfish Future Labz – Craft Your Future
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
05:51
Starfish Academy

ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "

Starfish Academy
39 views • 20 วันที่แล้ว
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
ครูแนะแนว ยุค 4.0
04:20
Starfish Academy

ครูแนะแนว ยุค 4.0

Starfish Academy
78 views • 25 วันที่แล้ว
ครูแนะแนว ยุค 4.0

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน