Teacher's Story : เรื่องราวของ "ครูนิ้วนาง" ครูผู้มีจิตอาสา ครูที่อยากเห็นพัฒนาการของเด็กบนดอย จึงได้เกิดมาเป็น โคงการ "ครูอาสาบนดอยสูง"
โครงการที่มิใช่เพียงการให้โอกาส แต่ยังเป็นการสร้างทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ให้กับเด็กที่ไม่มีโอกาส