โรงเรียนบ้านปลาดาวต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมศึกษาดูงานประจำเดือนธันวาคม 2565

5 เดือนที่แล้ว
384 views
โดย Starfish Labz
โรงเรียนบ้านปลาดาวต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมศึกษาดูงานประจำเดือนธันวาคม 2565

นางมุกดา คำวินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดาวพร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับและแนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปลาดาวให้กับผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมศึกษาดูงานประจำเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและคณะครูจาก11 โรงเรียนสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร , อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี , ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหุบกระพง , ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรม 3R (ไทย คณิต อังกฤษ) นวัตกรรมที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ความสนใจเป็นฐาน (Project Based Learning) และโครงงานการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ด้วยกระบวนการ EDICRA เพื่อส่งเสริมให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง และบูรณาการเชื่อมโยงกับวิชาต่างๆ กิจกรรม Makerspace ที่จะเป็นไอเดียให้กับคุณครูในการจัดพื้นที่นักสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process เพื่อสร้าง Active Learning ในห้องเรียน

และช่วงสุดท้ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาร่วมสะท้อนคิดในการศึกษาดูงานครั้งนี้ โดยนางชุติสา ศาสตร์สาระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด ได้กล่าวถึงการศึกษาดูงานในครั้งนี้ว่า เป็นประโยชน์อย่างมากที่ทั้ง 11 โรงเรียนในเขตบางพลัดได้มาดูโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมและจะได้นำไปปรับใช้แน่นอน โดยมีแกนหลักคือ นางสาวณัฐชาฎา สุทธิสอาด ผู้อำนวยโรงเรียนวัดบางพลัด ที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่น พร้อมยังได้เชิญชวนอีก 10 โรงเรียนได้มาร่วมพัฒนาเด็กไปด้วยกัน และพร้อมที่จะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้และสานฝันเด็กๆให้ไปไกลที่สุด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ร่วมสะท้อนคิดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า การมาเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านปลาดาวครั้งนี้ นับเป็นการเปิดห้องเรียนประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ที่ได้เรียนรู้มิติทางการปฏิบัติการที่สำคัญของคำว่า “หลักสูตร” และ “การเรียนการสอน” ที่เปลี่ยนผ่านไปที่คำว่า “การเรียนรู้” อย่างชัดเจน รวมถึงแนวทางการสร้างเสริมสมรรถนะของผู้เรียนผ่านนวัตกรรม Makerspace และ Learning Box ที่ตอบโจทย์การสร้างและเสริมต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างน่าสนใจ การให้ความสำคัญกับความสนใจของผู้เรียน เสียงเล็กๆที่เป็นจุดเริ่มของเรื่องราวการเรียนรู้ภายใต้ Project-based และ Problem-based นำมาสู่ภาพและผลของคำว่า “ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้” “โรงเรียนเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของนักเรียนและครู” และ “การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มาจากหัวใจของทุกคน” สะท้อนได้ว่า หากผู้จัดการศึกษามีความเข้าใจโจทย์และเป้าหมายผลลัพธ์ ก็จะสามารถจัดและวาง กระบวนการของหลักสูตรได้อย่างเหมาะสมลงตัว ขอชื่นชมมูลนิธิ Starfish ผู้บริหารโรงเรียน ทีมคุณครู ทีมโค้ช ที่สร้างสรรค์วิถีของโรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นโรงเรียนนวัตกรรมต้นแบบ และเป็นพื้นที่การเรียนรู้ แบ่งปันโอกาสที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนที่มาเรียนรู้จะได้นำสิ่งดีๆไปต่อยอดพัฒนาในบรืบทของตนเอง ช่วยปลูกความงอกงามให้แผ่ขยายออกไป เพราะการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคนร่วมกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์สุดา อินทะพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ร่วมสะท้อนคิดว่า โรงเรียนบ้านปลาดาวเป็นการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนมากในการฝึกฝน ฝึกทักษะในเรื่องของการปฏิบัติที่ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์และทำงานของตนเองอย่างเป็นเชิงประจักษ์ โดยเริ่มจากการตั้งปัญหาให้เด็กได้เรียนรู้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์ จันทร์ส่องแสง อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการศึกาาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร่วมสะท้อนกิจกรรมว่า จะนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในโรงเรียนปลายทางของนักศึกษา ซึ่งการดูงานครั้งนี้ได้ทั้งเทคนิคการสอน การผลิตสื่อการสอน ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณในจำนวนมาก แต่เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมในครั้งถือเป็นประสบการณ์สำคัญที่จะได้นำไปปรับใช้ต่อไป

คุณครูรพีพร ธรรมรัตน์วัฒนา ตัวแทนคุณครูโรงเรียนบ้านหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี สะท้อนอีกว่า การมาศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายให้กับคุณครูที่จะนำกลับไปพัฒนาให้กับนักเรียนของเราต่อไป

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

22.05.23

ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

02.05.23

มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น , กสศ. , Unicef , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมจัดกิจกรรมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานและการเรียนรู้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

24.04.23

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ติดอาวุธให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

12.05.23

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ร่วมเป็น Mentor พัฒนาข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษา ในหัวข้อ “ติดปีกครูไทย” ในงาน Hack Thailand 2575 : 48 ชั่วโมงพลิกโฉมประเทศไทยสู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง

24.04.23

สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

09.05.23