รองผู้ว่าฯ กทม. เยี่ยมชมกิจรรม “Makerspace for BMA School 2023” ปฏิรูปการศึกษาพัฒนานวัตกรรม ณ โรงเรียนวัดบางพลัด

7 เดือนที่แล้ว
430 views
โดย Starfish Academy
รองผู้ว่าฯ กทม. เยี่ยมชมกิจรรม “Makerspace for BMA School 2023” ปฏิรูปการศึกษาพัฒนานวัตกรรม ณ โรงเรียนวัดบางพลัด

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร นำโดย นาย ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม “Makerspace for BMA School 2023” ณ โรงเรียนวัดบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมี นางสาวณัฐชาฎา สุทธิสอาด ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางพลัด พร้อมด้วยคณะทำงานจากมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น นำโดย คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ

โรงเรียนวัดบางพลัดเป็นโรงเรียน ในโครงการ Starfish Partnership ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง Starfish Education กับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนต้นแบบ MLC (Makerspace Learning Center)

งานครั้งนี้เป็นความร่วมมือ และได้รับการสนับสนุน และมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน อาทิเช่น สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, ภาคีโรงเรียนเครือข่าย 11 โรงเรียนเขตบางพลัด, โรงเรียนจากเขตต่างๆใน กรุงเทพมหานคร 15 โรงเรียน ในกลุ่มพื้นที่นวัตกรรม Education Sandbox ของกรุงเทพมหานคร

ส่วนสำคัญของงานเป็นการที่ นางสาวณัฐชาฎา สุทธิสอาด ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางพลัด ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการนวัตกรรมการศึกษา ต่อนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถึงการดำเนินงานของมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน และผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน Makerspace โดยจัดเข้าหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ในงานยังประกอบด้วยการแสดงผลงานนวัตกรรมของโรงเรียนวัดบางพลัด การจัดนิทรรศการผลงาน Makerspace ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การพัฒนาเด็กซึ่งตรงกับแนวนโยบายของท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครด้วย โดยกิจกรรมครั้งนี้แต่ละโรงเรียนได้นำ Makerspace ที่ได้รับการสนับสนุนสื่อและองค์ความรู้จาก Starfish Education ไปปรับใช้ในหลายรูปแบบ การนำไปบูรณาการเข้ากับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเน้นการฝึกกระบวนการคิดให้นักเรียน และมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนการเรียนที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ปัญหา หรือสะท้อนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวิชาของชั่วโมงนั้นๆ ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process และการบรรยายพิเศษ “ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย” โดย นางสาวณัฐชาฎา สุทธิสอาด ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางพลัด

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพฯ ได้เยี่ยมชมห้องเรียนและสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน ในห้องเรียนต้นแบบ เยี่ยมชมห้องเรียนตัวอย่าง ที่ใช้กิจกรรม Makerspace และห้องกิจกรรม Makerspace ทั้ง 5 ห้องเรียน ห้องโชว์ผลงานต่างๆ และเยี่ยมชมบูทของโรงเรียนวัดวิมุตยาราม และโรงเรียนวัดคฤหบดี โดยทั้ง 2 โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมพื้นที่นวัตกรรม Education Sandbox

จากการเยี่ยมชม และผลของการดำเนินโครงการ จะเห็นได้ชัดว่าคุณครูและนักเรียนมีการเข้าใจในกระบวนการ STEAM Design Process เป็นอย่างดี กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย เด็กๆมีความสุขในการลงมือทำกิจกรรม กระตือรือร้น และมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมีความมุ่งมั่นสร้างการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การพัฒนาผู้เรียน และโรงเรียนได้นำ Makerspace ที่ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จาก Starfish Education ไปบูรณาการเข้ากับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน มีการปรับใช้ในหลากหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมกับบริบท และความหลากหลายของผู้เรียน

Share: