สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ขึ้นรับโล่รางวัลและร่วมจัดงานนิทรรศการเชียงใหม่นครแห่งความสุขของการเรียนรู้

7 เดือนที่แล้ว
534 views
โดย Starfish Academy
สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ขึ้นรับโล่รางวัลและร่วมจัดงานนิทรรศการเชียงใหม่นครแห่งความสุขของการเรียนรู้

มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น นำโดยคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิฯ รับมอบโล่รางวัล จากการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ และนำทีมร่วมจัดนิทรรศการ นวัตกรรมการศึกษา ในงานโครงการเปิดบ้านวิชาการ เชียงใหม่นครแห่งความสุขของการเรียนรู้ (Chiang Mai The Happy City of Learning) สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงานโครงการเปิดบ้านวิชาการ เชียงใหม่นครแห่งความสุขของการเรียนรู้ (Chiang Mai the Happy City of Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และได้แสดงความรู้ความสามารถในการพัฒนาการศึกษา จัดประชุมทางวิชาการระดมสมอง กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเครีอข่าย ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถ ในการนี้มี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานแก่ผู้ร่วมงานในครั้งนี้

โครงการนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเครือข่ายที่ดำเนินการจัดการศึกษาได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร และภาคประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน

โดยในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวมี คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ คณะวิทยากรเสวนา คณะกรรมการดำเนินงาน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และภาคประชาชนเข้าร่วม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นิทรรศการของทาง มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ประกอบไปด้วยนวัตกรรมโรงเรียนบ้านปลาดาว Makerspace ,Starfish Labz ,Starfish Class และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน FutureEd Fest 2023 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 ตุลาคม ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร

ในงานบูธนิทรรศการของทาง มูลนิธิฯ ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะครูและนักเรียนที่มาร่วมงาน ซึ่งจะสังเกตได้ว่านักเรียนให้ความสนใจมาร่วมทำกิจกรรม Makerspace อย่างต่อเนื่อง เด็กๆมีความสุขในการมาทำกิจกรรม และชื่นชอบที่ได้ชิ้นงานที่ตัวเอง ได้ลงมือทำจริงด้วยการใช้กระบวนการ STEAM Design Process เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน และในบูธยังมีกิจกรรม แจกของที่ระลึกจากเพจ Community และ Tiktok ของเราอีกด้วย

Share: