ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ร่วมเป็น Mentor พัฒนาข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษา ในหัวข้อ “ติดปีกครูไทย” ในงาน Hack Thailand 2575 : 48 ชั่วโมงพลิกโฉมประเทศไทยสู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง

5 เดือนที่แล้ว
351 views
โดย Starfish Academy
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ร่วมเป็น Mentor พัฒนาข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษา ในหัวข้อ “ติดปีกครูไทย”  ในงาน Hack Thailand 2575 : 48 ชั่วโมงพลิกโฉมประเทศไทยสู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง

ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ Thai PBS (The Active) ร่วมกับ สํานักงานนวัตกรรม แห่งชาติ (NIA) สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup) United Nations Development Programme (UNDP) และองค์กรภาคี จัดงาน Hack Thailand 2575 : 48 ชั่วโมงพลิกโฉมประเทศไทยสู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้งเพื่อเปิดเวที ให้ประชาชนหลากหลายทั้ง ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน พรรคการเมือง สตาร์ทอัพ นักวิชาการ เยาวชน เครือข่าย เฉพาะด้านและสื่อ ร่วมระดมความคิดและสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ โดยใช้กระบวนการ Policy Innovation สร้าง และนําเสนอนโยบาย จากโจทย์ทางสังคมหลัก 6 ด้าน ได้แก่ ระบบและการจัดการภาครัฐ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสาธารณสุข เกิดผลลัพธ์เป็น 12 นโยบายสร้างสรรค์จากการมีส่วนร่วม ที่คาดหวังว่าจะได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นนโยบายระดับประเทศเพื่อยกระดับชีวิตประชาชนต่อไป

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน Hack Thailand 2575 ในฐานะ Mentor เพื่อให้คําแนะนํากระบวนการจัดทํานโยบายและให้ความเห็นต่อนโยบายที่พัฒนาขึ้นแก่ผู้เข้าร่วม Team Hack ร่วมระดมความคิด พัฒนาข้อเสนอนโยบาย ด้านการศึกษา ในหัวข้อ “ติดปีกครูไทย” (ให้บินได้)ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางวิธีการทำงานในฐานะ Outsource ที่ทำงานร่วมกับโรงเรียน การเรียนรู้ที่มีความหมาย และเด็กเกิดทักษะ

Policy: เราทำให้สถานศึกษาเข้มแข็งได้ การนำเสนอนโยบายให้เกิดขึ้นได้จริงในช่วง Practice Makes Perfect นําเสนอไอเดีย กลุ่มการศึกษาได้มีการนำเสนอนโยบายไว้ว่า

"ห้องเรียนในอุดมคติ คุณครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง มีเวลาในการจัดเตรียมการเรียนการสอน สามารถวางแผนพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลได้ ซึ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นกับระบบการศึกษาไทย แต่น่าเสียดายที่เด็กในระบบอีกเป็นล้านคนไม่ได้รับสิ่งนี้ สิ่งที่จะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ คือเราต้องผลักดันให้ครูไทยที่อยู่ในระบบสามารถติดปีกบินได้ ซึ่งสิ่งที่คิดออกมาเป็นนโยบาย มีทั้งหมด 2 ส่วน ส่วนแรกคือการปรับเปลี่ยนของระบบและโครงสร้าง เพื่อให้โรงเรียนสามารถยืนอยู่ด้วยตนเองได้ ส่วนที่สองคืออยากให้โรงเรียนเป็นอิสระในการเลือกนโยบายของตนเอง ได้เลือกว่าจะนำเครื่องมือตัวไหนไปใช้ โดยมีผู้สนับสนุนสิ่งที่จะทำ 2 ส่วนคือ ต้องการปรับให้โรงเรียนพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนของตนเอง เราจะทำอย่างไร คือองค์กรนี้ที่เราอยากจะทำให้เกิดขึ้นได้ ก็จะมีในเรื่องของการดูแล การช่วยเหลือโรงเรียน ซึ่งเราต้องการจะดึงการมีส่วนร่วมจากคนอื่นเข้ามาที่จะผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นได้ภายใต้การควบคุมของภาครัฐที่ทำอยู่แล้วมาร่วมด้วย เพื่อให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น โดยเกี่ยวกับการพัฒนาครูเพราะบางสิ่งบางอย่างที่กิดขึ้นจริงในระบบ วัฒนธรรม การอบรม การปลูกฝังต่างๆทำให้ครูไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้"

ซึ่งภายในงาน สามารถรับชมผ่านช่องทางสื่อสาร On Air และ Online ตระหนักรับรู้การมีส่วนร่วมการออกแบบ นโยบาย ของประเทศ ซึ่งนโยบายจาก กิจกรรม ‘Hack Thailand 2575’ ถูกนําไปต่อยอดในการพัฒนานโนบายระดับประเทศ เพื่อช่วยยกระดับชีวิตของประชาชน และโมเดลต้นแบบในการเปิดเวทีให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายครั้งสําคัญของประเทศ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด