Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset

ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset

September 23rd, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy

กิจกรรม WORKSHOP ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset นี้จะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้เราได้ตั้งเป้าหมายในชีวิต ทำให้เรารู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไร ต้องการสิ่งใดและทำอย่างไรถึงจะทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นประสบความสำเร็จ รวมถึง Mindset แบบไหนที่จะทำให้เราเจริญก้าวหน้า และอะไรเป็นสาเหตุที่ฉุดรั้งชีวิตของเราอยู่ เราจะสลัดสิ่งที่ฉุดรั้งชีวิตเราอยู่นั้นออกไปได้อย่างไร ในกิจกรรมนี้จะมีคำตอบให้กับทุกคน

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 82
ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset
เสริมแรงบวก สร้างวินัย ด้วยเสียงเพลง

เสริมแรงบวก สร้างวินัย ด้วยเสียงเพลง

September 23rd, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

“เสริมแรงทางบวก สร้างวินัยด้วยเสียงเพลง” เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์มากยิ่งขึ้น ครูใช้เสียงเพลงแทนการออกคำสั่ง นักเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยฟังจากเสียงเพลง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อได้ยินเพลงมาร์ชโรงเรียน นักเรียนจะรีบวิ่งมาเข้าแถวอย่างรวดเร็ว โดยครูไม่ต้องประกาศเรียก เมื่อได้ยินเพลงมาแปรงฟันกันเถอะ นักเรียนจะนำแก้วน้ำ แปรงฟัน มาเข้าแถวเป็นรูปตัว U แล้วนั่งลงแปรงฟันตามที่เพลงบอก นักเรียนปฏิบัติเป็นประจำ ส่งผลให้มีระเบียบวินัย เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ที่กำหนดไว้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถแยกพฤติกรรมที่เป็น“คุณธรรม” กับ “จริยธรรม” ได้ถูกต้องและได้แนวทาง / วิธีการการสร้างวินัยด้วยเสียงเพลงไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตนเอง

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 82
เสริมแรงบวก สร้างวินัย ด้วยเสียงเพลง

Workshop ที่ผ่านมา

ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส
4.9

ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส

December 11th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส
เคล็ด (ไม่) ลับ ชวนลูกรักตั้งเป้าหมายชีวิต

เคล็ด (ไม่) ลับ ชวนลูกรักตั้งเป้าหมายชีวิต

December 10th, 2021
20:00 - 21:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เคล็ด (ไม่) ลับ ชวนลูกรักตั้งเป้าหมายชีวิต
การใช้ Zoom meeting เพื่อการสอน
4.8

การใช้ Zoom meeting เพื่อการสอน

December 4th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การใช้ Zoom meeting เพื่อการสอน
แชร์ไอเดียการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ง่าย ๆสไตล์โรงเรียนบ้านปลาดาว

แชร์ไอเดียการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ง่าย ๆสไตล์โรงเรียนบ้านปลาดาว

December 3rd, 2021
20:00 - 21:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

แชร์ไอเดียการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ง่าย ๆสไตล์โรงเรียนบ้านปลาดาว
สวัสดี “คุณความเครียด”

สวัสดี “คุณความเครียด”

November 27th, 2021
13:30 - 15:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สวัสดี “คุณความเครียด”
Starfish Class เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้
4.8

Starfish Class เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

November 27th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Starfish Class เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้