การออกแบบ(การวัดและประเมินผล)เพื่อพัฒนาผู้เรียน

การออกแบบ(การวัดและประเมินผล)เพื่อพัฒนาผู้เรียน

ผ่านไปแล้ว
October 21st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นการวัดผลระหว่างทางเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ เจตคติ องค์ความรู้ จนเกิดเป็นความสามารถหรือสมรรถนะโดยการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาเป็นการวัดแบบไม่เป็นทางการหรือไม่นำมาตัดสินผลการเรียนนั่นเอง แต่การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องจำเป็นในการวิเคราะห์ผลการพัฒนาด้านต่าง ๆของผู้เรียน เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่อยู่ในรูปแบบของแบบสังเกต แบบสอบถาม แบบประเมินทักษะด้านต่าง ๆ รวมไปถึงแบบฝึกในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ จนเกิดเป็นสมรรถนะก่อนที่จะนำไปวัดและเมินผลเพื่อตัดสิน

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 21.10.2023

ณัฐิณี
ณัฐิณี
Written by: 21.10.2023

นายปองพล
นายปองพล
Written by: 21.10.2023

ณัฎฐชนม์
ณัฎฐชนม์
Written by: 21.10.2023

การใช้สื่อนวัตกรรมต่างๆ

นางสาวปริญดา
นางสาวปริญดา
Written by: 21.10.2023

การวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน

วราภรณ์
วราภรณ์
Written by: 21.10.2023

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผล

ภัทชารินทร์
ภัทชารินทร์
Written by: 21.10.2023

การวัดและประเมินผลในรูปแบบต่างๆ

นายวสันต์
นายวสันต์
Written by: 21.10.2023

นางสาวรัตนา
นางสาวรัตนา
Written by: 21.10.2023

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 21.10.2023

นางสาวนฤมล
นางสาวนฤมล
Written by: 21.10.2023

แนวทางการจัดกิจกรรมและการวัดผลประเมินผลนักเรียน

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 21.10.2023

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 21.10.2023

สนุกสนานแถมได้สาระความรู้ด้วยค่ะ

นางละออ
นางละออ
Written by: 21.10.2023

ได้ความรู้เรื่องการวัดและประเมินผล

นางสาวสุพัตรา
นางสาวสุพัตรา
Written by: 21.10.2023

Supaporn
Supaporn
Written by: 21.10.2023

ได้เติมเต็มความรู้

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 21.10.2023

Prapaporn
Prapaporn
Written by: 21.10.2023

ความรู้เพิ่มเติมเสริมทักษะ

นางกรรณิการ์
นางกรรณิการ์
Written by: 21.10.2023

การวัดผลปีะเมินผบ

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 21.10.2023