เทคนิคการสร้างสื่อนวัตกรรม “นิทาน” เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ (นิทานสร้างได้)

เทคนิคการสร้างสื่อนวัตกรรม “นิทาน” เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ (นิทานสร้างได้)

ผ่านไปแล้ว
November 9th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy

หนังสือนิทาน ถือเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กที่ได้รับความนิยมมากที่สุด จัดเป็นหนังสือเสริมประสบการณ์ ประเภทหนังสืออ่านเพิ่มเติม (Supplementary Reader) คือ หนังสือที่มีสาระอิงหลักสูตร สำหรับให้นักเรียนอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ตามความเหมาะสมของวัย และความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล (ระพีพรรณ พัฒนาเวช, 2553) กล่าวว่า หนังสือนิทานสำหรับเด็ก เป็นสื่อหรือนวัตกรรมที่มีความสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการด้านการอ่านสำหรับเด็ก ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้คำ และความหมายใหม่ ๆ สำหรับผู้ที่จะทำหนังสือนิทานเพื่อเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนนั้น ต้องคำนึงถึงระดับการศึกษา เนื้อหา เนื้อเรื่อง เพื่อนำมาบูรณาการใหม่ให้เหมาะสมกับพัฒนาการ ดังนั้นการสร้างหนังสือนิทานสำหรับเด็ก เพื่อใช้อ่านเพิ่มเติม เสริมความรู้ จะต้องใช้เทคนิคที่สามารถดึงดูดความสนใจให้ผู้เรียนอยากดู อยากอ่าน หรืออยากศึกษาค้นคว้า ได้แก่

 1) การคำนึงถึงหลักจิตวิทยาหรือความสนใจของเด็กแต่ละช่วงวัย เช่น เด็กวัย 6 - 8 ขวบ ชอบนิทาน นิยาย หรือเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ชอบหนังสือที่มีภาพประกอบเนื้อเรื่องไม่ยาวเกินไป หรือเด็กวัย 8 - 10 ขวบ ชอบนิทานสัตว์ ชอบผจญภัย ชอบเรื่องภายในบ้าน ในโรงเรียน หนังสื่อมีเรื่องราวได้มากขึ้นลดปริมาณภาพและความฉูดฉาดของสีลงได้ ฯลฯ 

2) จุดมุ่งหมายในการสร้างหนังสือนิทานสำหรับเด็ก 

3) ลักษณะของหนังสือนิทานสำหรับเด็กในด้านเนื้อหา ควรเหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก สนุกสนานไม่เน้นบรรยายมากเกินไป มีแก่นเรื่องชัดเจน เนื้อหาเข้าใจง่ายไม่วกวน รูปแบบการนำเสนอชัดเจน ด้านสำนวนภาษา ใช้ภาษาง่าย ๆ ประโยคครบถ้วน สื่อความโดยตรงไม่ต้องผ่านการตีความ ควรเขียนคำ หรือประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา ด้านภาพประกอบ สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายตามความชำนาญของผู้จัดทำ เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ฯ การใช้ภาพประกอบ จะต้องคำนึงถึงพัฒนาการของเด็ก เช่น เด็กวัยก่อนเรียน (2 – 6 ขวบ) ควรใช้ภาพประกอบมาก ตัวหนังสือน้อย ด้านขนาดตัวอักษร ควรใช้ให้เหมาะสมกับวัยและด้านขนาดของรูปเล่ม ควรมีขนาดและจำนวนหน้าที่เหมาะสม เป็นต้น

Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 09.11.2023

ไม่ชอบคนชื่อจิตรลดา มะโนระ
ไม่ชอบคนชื่อจิตรลดา มะโนระ
Written by: 09.11.2023

Kenji Wolf
Kenji Wolf
Written by: 09.11.2023

สวาท
สวาท
Written by: 09.11.2023

การจัดทำนิทานสำหรับเด็ก

ธนวรรธน์
ธนวรรธน์
Written by: 09.11.2023

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 09.11.2023

นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

จิราภรณ์
จิราภรณ์
Written by: 09.11.2023

จิตรมณี
จิตรมณี
Written by: 09.11.2023

ได้แนวทางไปประยุกต์ใช้

อรพรรณ
อรพรรณ
Written by: 09.11.2023

Kaneng
Kaneng
Written by: 09.11.2023

-

ชนิสา
ชนิสา
Written by: 09.11.2023

การนำเสนอเนื้อหาดีมากคะ

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 09.11.2023

พัฒนาการเรียนการสอน

สุชาญสิทธิ์
สุชาญสิทธิ์
Written by: 09.11.2023

b.b
b.b
Written by: 09.11.2023

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 09.11.2023

WNP
WNP
Written by: 09.11.2023

กาญจนา
กาญจนา
Written by: 09.11.2023

การใช้นิทานเป็นสื่อในการสอน

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 09.11.2023

ดีมาก

ภัทรศยา
ภัทรศยา
Written by: 09.11.2023

นางสาวกรรณิกา
นางสาวกรรณิกา
Written by: 09.11.2023