การออกแบบสื่อและการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามเกณฑ์ ว. PA

การออกแบบสื่อและการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามเกณฑ์ ว. PA

ผ่านไปแล้ว
October 28th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การออกแบบสื่อและการจัดการเรียนรู้พลศึกษานั้น เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนเนื่องจากหากครูผู้สอนพลศึกษาสามารถพัฒนาหรือออกแบบสื่อการจัดการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ น่าดึงดูด และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและมีความสอดคล้องกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนพัฒนาไปสู่การเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย นำไปสู่วิถีชีวิตแบบ Active Lifestyle ได้อย่างยั่งยืน 

โดยการออกแบบสื่อและการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอนตามหลักการ ADDIE MODEL ที่ประกอบไปด้วย 1) การวิเคราะห์ (Analysis) 2) การออกแบบ (Design) 3) การพัฒนา (Development) 4) การนำไปใช้ (Implementation) และ 5) การประเมินผล (Evaluation) จะทำให้การออกแบบสื่อและการจัดการเรียนรู้มีความคลอบคลุมสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน พื้นฐานความรู้ ปัญหา และ จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน

นำไปสู่การเลือกเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับสื่อการจัดการเรียนรู้และสอดคล้องกับตัวชี้วัดของ ว.PA โดยมีการประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ อาทิเช่น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดิโอ การเรียนรู้แบบใช้เกม การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านหรือการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างคลอบคลุมในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 23.10.2023

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 23.10.2023

พัฒนางาน

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 28.10.2023

-

อดิเทพ
อดิเทพ
Written by: 28.10.2023

นางกรรณิการ์
นางกรรณิการ์
Written by: 28.10.2023

วpa พลศึกษา

ธนวรรธน์
ธนวรรธน์
Written by: 28.10.2023

จุฑามาศ
จุฑามาศ
Written by: 28.10.2023

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 28.10.2023

ณภัทร
ณภัทร
Written by: 28.10.2023

ชนะศักดิ์
ชนะศักดิ์
Written by: 28.10.2023

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลายๆรูปแบบ และหลากหลายวิธี รวมถึงเข้ามากขึ้นเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ว.PA และแนวทางการส่งประเมิน

weerapan
weerapan
Written by: 28.10.2023

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 28.10.2023

ภัทชารินทร์
ภัทชารินทร์
Written by: 28.10.2023

รู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา

นางสาววิรวรรณ์
นางสาววิรวรรณ์
Written by: 28.10.2023

การสร้างสื่อเพื่อตอบโจทย์การประเมิน การใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย

สุภาพร
สุภาพร
Written by: 28.10.2023

อาจารย์อรชุมา
อาจารย์อรชุมา
Written by: 28.10.2023

นางสาวพนาวรรณ
นางสาวพนาวรรณ
Written by: 28.10.2023

นำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน

นางกิ่งกาญจน์
นางกิ่งกาญจน์
Written by: 28.10.2023

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

รมิดา
รมิดา
Written by: 28.10.2023

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 28.10.2023