สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

ผ่านไปแล้ว
August 20th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy

มุมมองหรือความสำคัญในการจัดการอาหารกลางวันให้นักเรียน การบริหารจัดการงบประมาณ จัดสรรยังไงในมุมมองของผู้บริหาร และหลักการคิดออกแบบอาหารแต่ละมื้อคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นฤชล
นฤชล
Written by: 20.08.2022

นางสาวรัชฎาภรณ์
นางสาวรัชฎาภรณ์
Written by: 20.08.2022

การรับประทานอาหารกลางวัน และการจัดอาหารกลางวันของเด็กๆ

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 20.08.2022

พรนิภา
พรนิภา
Written by: 20.08.2022

อนุสรา
อนุสรา
Written by: 20.08.2022

นางสาวนฤมล
นางสาวนฤมล
Written by: 20.08.2022

ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทำอาหารกลางวันมากขึ้นค่ะ

นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร
Written by: 20.08.2022

_

ทิมธิรา
ทิมธิรา
Written by: 20.08.2022

สุรียานิง
สุรียานิง
Written by: 20.08.2022

ได้รับข้อมูลและรายการเมนูอาหารที่หลากหลายค่ะ

ปริตา
ปริตา
Written by: 20.08.2022

รู้สึกประทับใจมากคะ

ปทุมา
ปทุมา
Written by: 20.08.2022

ได้รับความรู้เรื่องการจัดอาหารกลางวันที่ดี

นางอุมาภรณ์
นางอุมาภรณ์
Written by: 20.08.2022

ชุติกาญจน์
ชุติกาญจน์
Written by: 20.08.2022

-

napaporn
napaporn
Written by: 20.08.2022

มากที่สุด

นางอัมพร
นางอัมพร
Written by: 20.08.2022

ได้รับความรู้วิธีการจัดอาหารกลางวันที่ถูกต้อง

อรพรรณ
อรพรรณ
Written by: 20.08.2022

Rung
Rung
Written by: 20.08.2022

ได้รับความรู้การจัดเมนูอาหารแบบถูกโภชนาการค่ะ

นางสาวพิไลวรรณ
นางสาวพิไลวรรณ
Written by: 20.08.2022

ได้รับความรู้มากในเรื่องในเรื่องการจัดเมณู ในโปรแกรม Thai School lunch

นางสาว วราภรณ์
นางสาว วราภรณ์
Written by: 20.08.2022

ปุญญานี
ปุญญานี
Written by: 20.08.2022