Starfish Academy
Starfish Academy

แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime จะจัดเร็วๆนี้

July 2nd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy

"Classtime พื้นที่ เว็บไซต์ ในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งคลอบคุลมข้อสอบหลายแบบ ช่วยเพิ่มการมีส่วนรวม ในชั้นเรียนของนักเรียนทุกคนและทราบผลความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนทันที" เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.

Share:

ยังมีที่นั่งว่าง337

ใช้บัญชีของ Starfish Labz เพื่อลงทะเบียนเข้า Workshop

or