แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime

แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime

ผ่านไปแล้ว
July 2nd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
"Classtime พื้นที่ เว็บไซต์ ในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งคลอบคุลมข้อสอบหลายแบบ ช่วยเพิ่มการมีส่วนรวม
ในชั้นเรียนของนักเรียนทุกคนและทราบผลความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนทันที" เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 02.07.2022

การใช้ classtime

ครูไก่
ครูไก่
Written by: 02.07.2022

นายอนนท์
นายอนนท์
Written by: 02.07.2022

การสร้างแบบทดสอบ classtime

นางสาวหทัยรัตน์
นางสาวหทัยรัตน์
Written by: 02.07.2022

การทำแบบทดสอบ ออนไลน์

นภาพร
นภาพร
Written by: 02.07.2022

-

นางสาวณัฐธิดา
นางสาวณัฐธิดา
Written by: 02.07.2022

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ในรูปแบบใหม่

นางสาวศิวาพร
นางสาวศิวาพร
Written by: 02.07.2022

ดีมากค่ะ

นางสาวชุดากาญจน์
นางสาวชุดากาญจน์
Written by: 02.07.2022

กิจกรรมน่าสนใจและนำไปใช้ในการสอนได้จริง

นางสาวกัญญา
นางสาวกัญญา
Written by: 02.07.2022

นำไปใช้ในการเรียนการสอนได้

รุจิรา
รุจิรา
Written by: 02.07.2022

นำไปประยุกต์ในการสอนได้

นางประพาภรณ์
นางประพาภรณ์
Written by: 02.07.2022

นางสาวดวงเดือน
นางสาวดวงเดือน
Written by: 02.07.2022

สามารถเข้าใจการสร้างข้อสอบง่ายและนำไปใช้ได้จริง

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 02.07.2022

ปิยธิดา
ปิยธิดา
Written by: 02.07.2022

weerapan
weerapan
Written by: 02.07.2022

นางสาวสุมิตรา
นางสาวสุมิตรา
Written by: 02.07.2022

ปาริฉัตต์
ปาริฉัตต์
Written by: 02.07.2022

ความรู้ใหม่ทักษะการออกข้อสอบที่ทันสมัยและสะดวก รวดเร็ว

San Junior
San Junior
Written by: 02.07.2022

นางสาวจำเรียง
นางสาวจำเรียง
Written by: 02.07.2022

จารุภา
จารุภา
Written by: 02.07.2022

ดีมากค่ะ