แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime

แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime

ผ่านไปแล้ว
July 2nd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
"Classtime พื้นที่ เว็บไซต์ ในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งคลอบคุลมข้อสอบหลายแบบ ช่วยเพิ่มการมีส่วนรวม
ในชั้นเรียนของนักเรียนทุกคนและทราบผลความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนทันที" เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

looknam Mickeys
looknam Mickeys
Written by: 01.07.2022

นางสาวรัตนา
นางสาวรัตนา
Written by: 02.07.2022

นางปิยะมาศ
นางปิยะมาศ
Written by: 02.07.2022

รุจิรา
รุจิรา
Written by: 02.07.2022

การสร้างแบบทดสอบ

Thanit
Thanit
Written by: 02.07.2022

🥰🙏🏻

อศัลยา
อศัลยา
Written by: 02.07.2022

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 02.07.2022

นางสาวสุกัญญา
นางสาวสุกัญญา
Written by: 02.07.2022

-

นางสาวแสงเดือน
นางสาวแสงเดือน
Written by: 02.07.2022

การทำแบบทดสอบออนไลน์

นางสาวชนิตร์นันท์
นางสาวชนิตร์นันท์
Written by: 02.07.2022

อาจารย์อรชุมา
อาจารย์อรชุมา
Written by: 02.07.2022

นางสาวอังคณา
นางสาวอังคณา
Written by: 02.07.2022

JJ
JJ
Written by: 02.07.2022

เยี่ยม

นางสาวมีด๊ะ
นางสาวมีด๊ะ
Written by: 02.07.2022

สรารัตน์
สรารัตน์
Written by: 02.07.2022

นางสาวพนิดา
นางสาวพนิดา
Written by: 02.07.2022

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ที่นำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน

อังสนา
อังสนา
Written by: 02.07.2022

มีความรู้เพิ่มเติมค่ะ

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 02.07.2022

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 02.07.2022

รัชฎาวรรณ
รัชฎาวรรณ
Written by: 02.07.2022