แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime

แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime

ผ่านไปแล้ว
July 2nd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
"Classtime พื้นที่ เว็บไซต์ ในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งคลอบคุลมข้อสอบหลายแบบ ช่วยเพิ่มการมีส่วนรวม
ในชั้นเรียนของนักเรียนทุกคนและทราบผลความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนทันที" เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวอชิรญา
นางสาวอชิรญา
Written by: 02.07.2022

ได้รับความรู้มากขึ้น

สุภาวดี
สุภาวดี
Written by: 02.07.2022

นางสาวสโรชา
นางสาวสโรชา
Written by: 02.07.2022

นางณัตตินา
นางณัตตินา
Written by: 02.07.2022

ได้ความรู้การทำแบบทดสอบออนไลน์ที่หลากหลาย

พิทยนันท์
พิทยนันท์
Written by: 02.07.2022

นางสาวเพ็ญนภา
นางสาวเพ็ญนภา
Written by: 02.07.2022

การทำแบบทดสอบการและตอบคำถาม

นันท์นิพัทธ์
นันท์นิพัทธ์
Written by: 02.07.2022

ได้รับความรู้ใหม่ๆที่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้จริง

นายศุกร์ศิริ
นายศุกร์ศิริ
Written by: 02.07.2022

การทำแบบทดสอบออนไลน์ไม่ใช้เรื่องยากอีกต่อไป

นายร้อยกาญจน์
นายร้อยกาญจน์
Written by: 02.07.2022

อรพรรณ
อรพรรณ
Written by: 02.07.2022

แพรวพรรณ
แพรวพรรณ
Written by: 02.07.2022

ธัญญลักษณ์
ธัญญลักษณ์
Written by: 02.07.2022