แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime

แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime

ผ่านไปแล้ว
July 2nd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
"Classtime พื้นที่ เว็บไซต์ ในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งคลอบคุลมข้อสอบหลายแบบ ช่วยเพิ่มการมีส่วนรวม
ในชั้นเรียนของนักเรียนทุกคนและทราบผลความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนทันที" เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 02.07.2022

ปรีชา
ปรีชา
Written by: 02.07.2022

ครูมาย
ครูมาย
Written by: 02.07.2022

ได้รับการแนะนำในการใช้โปรแกรมคลาสทามและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

อรพิน
อรพิน
Written by: 02.07.2022

นายมูฮัมหมัด
นายมูฮัมหมัด
Written by: 02.07.2022

ได้ความรู้การออกแบบข้อทดสอบ

นางประนอม
นางประนอม
Written by: 02.07.2022

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 02.07.2022

นำไปต่อยอดการจัดการเรียนการสอน

ปริยากร
ปริยากร
Written by: 02.07.2022

การสร้างแบบทดสอบและเทคนิควิธีการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้

นายอภิสิทธิ์
นายอภิสิทธิ์
Written by: 02.07.2022

ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้จริง

Nitra
Nitra
Written by: 02.07.2022

ได้ตามวัตถุประสงค์ของการอบรม

Yo
Yo
Written by: 02.07.2022

นางสาวดาวรุ่ง
นางสาวดาวรุ่ง
Written by: 02.07.2022

.

ว่าที่ร้อยตรีหญิงน้องพลอย
ว่าที่ร้อยตรีหญิงน้องพลอย
Written by: 02.07.2022

สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

นางอัจฉรา
นางอัจฉรา
Written by: 02.07.2022

นางสาวจันทนา
นางสาวจันทนา
Written by: 02.07.2022

❤️

น.ส.สมเจตน์
น.ส.สมเจตน์
Written by: 02.07.2022

นางดวงพร
นางดวงพร
Written by: 02.07.2022

การทำแบบทดสอบออนไลน์

นางสาวกรรณิการ์
นางสาวกรรณิการ์
Written by: 02.07.2022

นายสุพล
นายสุพล
Written by: 02.07.2022

ทำให้ได้รับความรู้เป็นอย่างมาก

นางสาวเฟื่องฟ้า
นางสาวเฟื่องฟ้า
Written by: 02.07.2022