การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับยุคดิจิทัล

การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับยุคดิจิทัล

ผ่านไปแล้ว
January 22nd, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ครูคลับขอเชิญคุณครูมาพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟ และทำความรู้จักกับเครื่องมือสำหรับการสร้างหนังสือที่มีความสามารถในการโต้ตอบ
กับผู้เรียนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่มากกว่าแค่การอ่านเพียงอย่างเดียว เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เยาวมาลย์
เยาวมาลย์
Written by: 22.01.2022

ได้เทคนิควิธีการสร้างหนังสือดิจิทัลที่น่าสนใจ

นุชนาถ
นุชนาถ
Written by: 22.01.2022

ได้นำไปเป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียนในรูปแบบใหม่ๆ

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 22.01.2022

การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอกทีฟ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 22.01.2022

รู้วิธีการทำหนังสือในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น

สีแพ
สีแพ
Written by: 22.01.2022

รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
Written by: 22.01.2022

จันทิมา
จันทิมา
Written by: 22.01.2022

-

ว่าที่ ร.ต.อัษฎายุธ
ว่าที่ ร.ต.อัษฎายุธ
Written by: 22.01.2022

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 22.01.2022

เปี่ยมสุข
เปี่ยมสุข
Written by: 22.01.2022

นายอุทัย
นายอุทัย
Written by: 22.01.2022

วิธีการสรา้งสื่อ

ครูโทนี่
ครูโทนี่
Written by: 22.01.2022

ได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการการสร้างสื่ออีบุ๊คส์ผ่านการปฏิบัติจริง

วโรทัย
วโรทัย
Written by: 22.01.2022

ออกแบบ

วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
Written by: 22.01.2022

การสร้างหนังสือแบบe book มีหลายตัวตัวที่ใช้ฟรีได้

นนทพร
นนทพร
Written by: 22.01.2022

ได้ความรู้ในการทำหนังสือE-Book เพิ่มขึ้น

จุฬาลักษณ์
จุฬาลักษณ์
Written by: 22.01.2022

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 22.01.2022

ได้เรียนรู้การสร้าง e book ที่มีเทคนิคต่างๆ

นางสาวบุษบา
นางสาวบุษบา
Written by: 22.01.2022

นางสาวโชติกา
นางสาวโชติกา
Written by: 22.01.2022

ดีมาก

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 22.01.2022