การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

ผ่านไปแล้ว
November 6th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
เคล็ดไม่ลับ ในการสอนแบบ Active และสร้างสมรรถนะผู้เรียน แบบบ้านปลาดาว ที่ง่าย ใช้ได้จริง และไม่เพิ่มภาระ โดยครูบ้านปลาดาว เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

อิสราภรณ์
อิสราภรณ์
Written by: 06.11.2021

Coolman
Coolman
Written by: 06.11.2021

วิวัฒน์
วิวัฒน์
Written by: 06.11.2021

ณัฐ​วดี​
ณัฐ​วดี​
Written by: 06.11.2021

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

นางสาวนิดสัน
นางสาวนิดสัน
Written by: 06.11.2021

การเขียนแผนตามหลักสมรรถนะ

ศรัณย์
ศรัณย์
Written by: 06.11.2021

ได้แนวทางในการเขียนแผนสมรรถนะ

สายฝน
สายฝน
Written by: 06.11.2021

การทำแผนสมรรถนะ เน้นทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

นางอัยรีน
นางอัยรีน
Written by: 06.11.2021

อศิราภรณ์
อศิราภรณ์
Written by: 06.11.2021

การเรียนการสอน

นางอณัญญา
นางอณัญญา
Written by: 06.11.2021

ได้รู้และเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะและวิธีการนำไปใข้ในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

พัชรินทร์
พัชรินทร์
Written by: 06.11.2021

ณฐกรวรรธน์
ณฐกรวรรธน์
Written by: 06.11.2021

สุพัตรา
สุพัตรา
Written by: 06.11.2021

Onusa
Onusa
Written by: 06.11.2021

การเขียนเเผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ มองภาพการใช้หลักสูตร ลงสู่การเรียนเรียนจริงในห้องเรียน เห็นกระบวนการชัดเจน เป้าหมาย ความคาดหวัง เเละที่อยากให้เกิดกับผู้เรียน ทักษะ ความรู้ เห็นคุณค่า เเละนำไปใช้ได้จริงในชีวิต

กิตติยา
กิตติยา
Written by: 06.11.2021

ได้รับความรู้เพิ่มเติม

นางบุรัสกร
นางบุรัสกร
Written by: 06.11.2021

A lot

อรวรรณ
อรวรรณ
Written by: 06.11.2021

ได้รับความรู้เพิ่มเติม และได้ทบทวนความรู้จากการทำบททดสอบ

อุไรวรรณ
อุไรวรรณ
Written by: 06.11.2021

อาซีย๊ะ
อาซีย๊ะ
Written by: 06.11.2021

ได้แนวทางในการออกแบบแผนการสอนที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน

วชิรญาณ์
วชิรญาณ์
Written by: 06.11.2021