การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

ผ่านไปแล้ว
November 6th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy

เคล็ดไม่ลับ ในการสอนแบบ Active และสร้างสมรรถนะผู้เรียน แบบบ้านปลาดาว ที่ง่าย ใช้ได้จริง และไม่เพิ่มภาระ โดยครูบ้านปลาดาว เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ณฐนน
ณฐนน
Written by: 06.11.2021

nongsong555
nongsong555
Written by: 06.11.2021

ได้รับความรู้ที่จะนำไปต่อยอดในการพัฒฯาการจัดการเรียนรู้บฐานสมรรถนะ

นายฤชากร
นายฤชากร
Written by: 06.11.2021

นางสาวฐัฏฏาภรณ์
นางสาวฐัฏฏาภรณ์
Written by: 06.11.2021

ได้รับความรู้และสามารถเขียนแผนสมรรถนะได้ตรงประเด็นต่อการพัฒนานักเรียน

นางสาวธนวรรณ
นางสาวธนวรรณ
Written by: 06.11.2021

ทำให้สามารถนำความรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ไปประยุกต์ใช้กับการบูรณาการเชิงลึกของกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปค่ะ

นางสาวชนากานต์
นางสาวชนากานต์
Written by: 06.11.2021

นางจันทิรา
นางจันทิรา
Written by: 06.11.2021

ได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่ม

ธัญวรัตม์
ธัญวรัตม์
Written by: 06.11.2021

ได้รู้จักการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะมากขึ้นค่ะ เพราะตอนนี้เป็นนิสิตกำลังศึกษาทำให้เข้าใจมากขึ้นค่ะ

จุฑารัตน์
จุฑารัตน์
Written by: 06.11.2021

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ โดยมีกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนปฏิบัติได้

สุพิศ
สุพิศ
Written by: 06.11.2021

เป็นกิจกรรมที่ดีคะ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำแผนการสอนที่เห็นความสำคัญของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้นไปคะ

วรวรรณ
วรวรรณ
Written by: 06.11.2021

ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ

Chupida
Chupida
Written by: 06.11.2021

Pornnika
Pornnika
Written by: 06.11.2021

เป็นกิจกรรมที่ดีและช่วยคุณครูได้เกิด ไอเดียร์ในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนได้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนคะ

จิรัฐติกาล
จิรัฐติกาล
Written by: 06.11.2021

ความรู้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ศรีรัตน
ศรีรัตน
Written by: 06.11.2021

ภาวิณี
ภาวิณี
Written by: 06.11.2021

ได้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนสมรรถนะ

อารีย์วัลย์
อารีย์วัลย์
Written by: 06.11.2021

รู้และเข้าใจหลักสูตรสมรรถนะและการเขียนแผนการสอน Active learning เพิ่มมากขึ้น

สถิตพร
สถิตพร
Written by: 06.11.2021

หลักสูตรสมรรถนะ

อรวรรณ
อรวรรณ
Written by: 06.11.2021

นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

จิราภรณ์
จิราภรณ์
Written by: 06.11.2021