การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

ผ่านไปแล้ว
November 6th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
เคล็ดไม่ลับ ในการสอนแบบ Active และสร้างสมรรถนะผู้เรียน แบบบ้านปลาดาว ที่ง่าย ใช้ได้จริง และไม่เพิ่มภาระ โดยครูบ้านปลาดาว เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

อรอนงค์
อรอนงค์
Written by: 06.11.2021

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะ/การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรียนรู้แนวทาง 6 แนวทางที่ใช้ในการจัดกการเรียนรู้ตามสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะจัดอย่างไรให้นักเกิดสมรรถนะ และก่รแลกเปลี่ยนความคิดกับคุณครูท่านอื่นๆ ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้😍😍😍

กมลวรรณ
กมลวรรณ
Written by: 06.11.2021

ได้ทราบเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะมากขึ้น

สุพัตรา
สุพัตรา
Written by: 06.11.2021

ขอบคุณที่ได้เรียนรู้

สุกัญญารัตน์
สุกัญญารัตน์
Written by: 06.11.2021

จากการ workshop ในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และการออกแบบกิจกรรมแบบ active learning สามารถนำไปปรับเปลี่ยนชั้นเรียนให้น่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะ

นางสาววิไลวรรณ
นางสาววิไลวรรณ
Written by: 06.11.2021

Phinnarat
Phinnarat
Written by: 06.11.2021

นางสาวศรุตยา
นางสาวศรุตยา
Written by: 06.11.2021

จินตนา
จินตนา
Written by: 06.11.2021

Apichaya
Apichaya
Written by: 06.11.2021

จิดารัตน์
จิดารัตน์
Written by: 06.11.2021

นางสาวภิญญาพัชญ์
นางสาวภิญญาพัชญ์
Written by: 06.11.2021

Nuengruethai
Nuengruethai
Written by: 06.11.2021

วิยะดา
วิยะดา
Written by: 06.11.2021

สุรภา
สุรภา
Written by: 06.11.2021

สามารถนำความรู้ไปประบใช้ในการจัดการชั้นเรียนและออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่

เตชสิทธิ์
เตชสิทธิ์
Written by: 06.11.2021

วรนันท์
วรนันท์
Written by: 06.11.2021

การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและการแก้ไขปัญหา

มุกดาวรรณ
มุกดาวรรณ
Written by: 06.11.2021

ได้ทราบกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ รวมถึงแนวทางและตัวอย่างเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนของตนเองต่อไป

ธนพล
ธนพล
Written by: 06.11.2021

ครูผึ้ง
ครูผึ้ง
Written by: 06.11.2021

บุญรัตน์
บุญรัตน์
Written by: 06.11.2021