ครูสอน KIDS (คิด) ตอนที่ 2

ครูสอน KIDS (คิด) ตอนที่ 2

ผ่านไปแล้ว
October 30th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
อยากให้เด็กเรียนรู้ได้ หาคำตอบได้ด้วยตนเอง คิดเองได้ ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ร่วมฝึกคิด เพื่อสอนให้เด็กคิดแบบสนุกๆ และได้สาระ ใน "ครูสอนคิด"
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ศิริภัสสร
ศิริภัสสร
Written by: 30.10.2021

สีฟ้า
สีฟ้า
Written by: 30.10.2021

ไปแนวทางการตั้งคำถามหลากหลาย

Suchaya
Suchaya
Written by: 30.10.2021

นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตั้งคำถาม เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความคิด โดยใช้คำถามหลายๆประเภท เพื่อฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับการคิดหลายๆชั้น

เปี่ยมสุข
เปี่ยมสุข
Written by: 30.10.2021

คำถามกระตุ้นความคิด

ธงชัย
ธงชัย
Written by: 30.10.2021

นายกิตติธัช
นายกิตติธัช
Written by: 30.10.2021

การตั้งคำถาม

รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
Written by: 30.10.2021

นางสาวเปรมกมล
นางสาวเปรมกมล
Written by: 30.10.2021

Efเด็ก

prasert
prasert
Written by: 30.10.2021

ทำให้เขาใจผู้เรียนมากขึ้นจะนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

นายวิทยา
นายวิทยา
Written by: 30.10.2021

สามารถนำความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ ไปพัฒนาในการทำแบบทดสอบเพื่อใช้วัดผล ประเมินผลนักเรียนได้อย่างดียิ่ง

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 30.10.2021

การตั้งคำถาม

นางสาวจุฑามาศ
นางสาวจุฑามาศ
Written by: 30.10.2021

การพัฒนานักเรียนในมิติต่างๆ

สุพรรษา
สุพรรษา
Written by: 30.10.2021

-

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 30.10.2021

การพัฒนาความคิดในการใช้ทักษะต่างๆ

AEY
AEY
Written by: 30.10.2021

ฑิมพิกา
ฑิมพิกา
Written by: 30.10.2021

วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์

ครูนา
ครูนา
Written by: 30.10.2021

ได้รับแนวทางการตั้งคำถามดีมากค่ะ

ใบเฟิร์น
ใบเฟิร์น
Written by: 30.10.2021

อมรทิพย์
อมรทิพย์
Written by: 30.10.2021

ได้เข้าใจการตั้งคำถามที่กระตุ้นการคิดของนักเรียน

amawasu
amawasu
Written by: 30.10.2021

มีความเข้าใจการตั้งคำถามที่ชวนสับสนมากขึ้น