ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ผ่านไปแล้ว
May 18th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 (PA) นั้น นอกเหนือจากคุณครูต้องจัดทำด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ( 1 แผนการจัดการเรียนรู้ 2 คลิปฯ) แล้วนั้น อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือ ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์กำหนดให้คุณครูจัดทำผลลัพธ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ และนำเสนออย่างน้อย 75% ของกลุ่มเป้าหมาย มีความสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ คุณครูสามารถนำเสนอไฟล์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ ซึ่งสามารถนำเสนอได้ไม่เกิน 3 ไฟล์ เช่น ไฟล์วีดิทัศน์(mp4) ไม่เกิน 10 นาที, ไฟล์ pdf ไม่เกิน 10 หน้า, ไฟล์ภาพ จุภาพได้ไม่เกิน 6 ภาพต่อหน้า ไม่เกิน 10 หน้า ซึ่งในการ Workshop ครั้งนี้ จะนำพาคุณครูได้เข้าใจแจ่มแจ้งในการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ตรงตามเกณฑ์ และตรงตามใจกรรมการให้มากที่สุด นำมาซึ่ง 3 ผ่าน (100 คะแนนเต็ม)

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ธันยพร
ธันยพร
Written by: 18.05.2024

ได้ประโยชน์มีแรงบันดาลใจขึ้น

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 18.05.2024

พัฒนาผลงานหรือผลการปฏิบัติที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ของครู สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน

กรรณิการ์
กรรณิการ์
Written by: 18.05.2024

ได้ความรู้ และ ขั้นตอนการดำเนิน อย่างเป็นรูปทำ

นายพัฒน์พงษ์
นายพัฒน์พงษ์
Written by: 18.05.2024

สามารถแนะนำครูให้มีความรู้ในการเลื่อนหรือขอวิทยฐานะให้สู้ขึ้น

นางสาววัชรา
นางสาววัชรา
Written by: 18.05.2024

การส่งผลงาน

WNP
WNP
Written by: 18.05.2024

สกาวรัตน์
สกาวรัตน์
Written by: 18.05.2024

Somprona
Somprona
Written by: 18.05.2024

รัตนาภรณ์
รัตนาภรณ์
Written by: 18.05.2024

Ict

ทักษญา
ทักษญา
Written by: 18.05.2024

แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้กับงาน

กรวรรณ
กรวรรณ
Written by: 18.05.2024

วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
Written by: 18.05.2024

นางสุกัญญา
นางสุกัญญา
Written by: 18.05.2024

ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

นายสาคร
นายสาคร
Written by: 18.05.2024

ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

นางสาวจิตรดา
นางสาวจิตรดา
Written by: 18.05.2024

นายหะหมะ
นายหะหมะ
Written by: 18.05.2024

Kaneng
Kaneng
Written by: 18.05.2024

-

ณฐวัฒน์
ณฐวัฒน์
Written by: 18.05.2024

-

ปุณ
ปุณ
Written by: 18.05.2024

สายสมร
สายสมร
Written by: 18.05.2024

นำไปต่อยอดในวิชาชีพ