ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ผ่านไปแล้ว
May 18th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 (PA) นั้น นอกเหนือจากคุณครูต้องจัดทำด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ( 1 แผนการจัดการเรียนรู้ 2 คลิปฯ) แล้วนั้น อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือ ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์กำหนดให้คุณครูจัดทำผลลัพธ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ และนำเสนออย่างน้อย 75% ของกลุ่มเป้าหมาย มีความสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ คุณครูสามารถนำเสนอไฟล์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ ซึ่งสามารถนำเสนอได้ไม่เกิน 3 ไฟล์ เช่น ไฟล์วีดิทัศน์(mp4) ไม่เกิน 10 นาที, ไฟล์ pdf ไม่เกิน 10 หน้า, ไฟล์ภาพ จุภาพได้ไม่เกิน 6 ภาพต่อหน้า ไม่เกิน 10 หน้า ซึ่งในการ Workshop ครั้งนี้ จะนำพาคุณครูได้เข้าใจแจ่มแจ้งในการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ตรงตามเกณฑ์ และตรงตามใจกรรมการให้มากที่สุด นำมาซึ่ง 3 ผ่าน (100 คะแนนเต็ม)

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

nongsong555
nongsong555
Written by: 18.05.2024

Piyajit
Piyajit
Written by: 18.05.2024

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 18.05.2024

นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นางสาวเศาวนิตย์
นางสาวเศาวนิตย์
Written by: 18.05.2024

ทัศนีย์
ทัศนีย์
Written by: 18.05.2024

สว่างเลยค่ะ

JaZ
JaZ
Written by: 18.05.2024

ได้รับความรู้มากขึ้น

สมโภช
สมโภช
Written by: 18.05.2024

เข้าใจขั้นตอนในการจัดทำไฟล์สำหรับใช้ในการประเมิน ด้านที่ 2 มากขึ้นและชัดเจนมากขึ้น

นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร
Written by: 18.05.2024

ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น ถึงกระบวนการ วิธีการในการที่จะทำให้ได้คะแนนจากกรรมการ ประเมิน PA

นงนุช
นงนุช
Written by: 18.05.2024

นางสาวศรัญญา
นางสาวศรัญญา
Written by: 18.05.2024

กฤษณี
กฤษณี
Written by: 18.05.2024

นางหทัยกาญจน์
นางหทัยกาญจน์
Written by: 18.05.2024

ชาลิสา
ชาลิสา
Written by: 18.05.2024

ขอบคุณคะ

Nuchy
Nuchy
Written by: 18.05.2024

-

นุชจรี
นุชจรี
Written by: 18.05.2024

นางศิริวรรณ
นางศิริวรรณ
Written by: 18.05.2024

ดีมากคะ

ใครศรี
ใครศรี
Written by: 18.05.2024

ได้ความรู้เพิ่มเติมและมีพลังเดินหน้าทำวิยฐานะต่อไปค่ะ

วัจนา
วัจนา
Written by: 18.05.2024

-

นายสุนทร
นายสุนทร
Written by: 18.05.2024

ดีมากน่าสนใจ

นางสมใจ
นางสมใจ
Written by: 18.05.2024