ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ผ่านไปแล้ว
May 18th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 (PA) นั้น นอกเหนือจากคุณครูต้องจัดทำด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ( 1 แผนการจัดการเรียนรู้ 2 คลิปฯ) แล้วนั้น อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือ ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์กำหนดให้คุณครูจัดทำผลลัพธ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ และนำเสนออย่างน้อย 75% ของกลุ่มเป้าหมาย มีความสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ คุณครูสามารถนำเสนอไฟล์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ ซึ่งสามารถนำเสนอได้ไม่เกิน 3 ไฟล์ เช่น ไฟล์วีดิทัศน์(mp4) ไม่เกิน 10 นาที, ไฟล์ pdf ไม่เกิน 10 หน้า, ไฟล์ภาพ จุภาพได้ไม่เกิน 6 ภาพต่อหน้า ไม่เกิน 10 หน้า ซึ่งในการ Workshop ครั้งนี้ จะนำพาคุณครูได้เข้าใจแจ่มแจ้งในการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ตรงตามเกณฑ์ และตรงตามใจกรรมการให้มากที่สุด นำมาซึ่ง 3 ผ่าน (100 คะแนนเต็ม)

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวธนิตา
นางสาวธนิตา
Written by: 18.05.2024

การทำไฟล์วิดีโอ

นิภาพร
นิภาพร
Written by: 18.05.2024

นิวัฒน์
นิวัฒน์
Written by: 18.05.2024

ได้แนวทางในการจัดทำวิทยฐานะ

นิศากร
นิศากร
Written by: 18.05.2024

ความกระจ่างในการทำวิทยฐานะ ได้ความรู้ที่ดีมากๆ

นางสาวกอรีย๊ะ
นางสาวกอรีย๊ะ
Written by: 18.05.2024

จารุวรรณ
จารุวรรณ
Written by: 18.05.2024

Thanaphong
Thanaphong
Written by: 18.05.2024

ชัยวัฒน์
ชัยวัฒน์
Written by: 18.05.2024

ได้รับการทำงานอย่างมีระบบการเเก้ปัญหา การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

จตุรภุช
จตุรภุช
Written by: 18.05.2024

ได้รับแนวคิดใหม่ๆ ที่สามารถมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิชาชีพของตนเองได้ดีขึ้น

แสงอรุณ
แสงอรุณ
Written by: 18.05.2024

การประเมินต้องทำตามเกณฑ์ทีกำหนดจะมีคะแนนดี

ธนกฤต
ธนกฤต
Written by: 18.05.2024

กระบวนการนำเสนอกรรมการประเมิน

ศรัณย์ปพร
ศรัณย์ปพร
Written by: 18.05.2024

นางอัมพวาณี
นางอัมพวาณี
Written by: 18.05.2024

มีความรู้เพิ่มมากขึ้น

รัตนา
รัตนา
Written by: 18.05.2024

กล้าที่จะเขียนมากขึ้น

จิราวรรณ
จิราวรรณ
Written by: 18.05.2024

ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำวิทยฐานะ เพิ่มขึ้น