ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ผ่านไปแล้ว
May 18th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 (PA) นั้น นอกเหนือจากคุณครูต้องจัดทำด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ( 1 แผนการจัดการเรียนรู้ 2 คลิปฯ) แล้วนั้น อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือ ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์กำหนดให้คุณครูจัดทำผลลัพธ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ และนำเสนออย่างน้อย 75% ของกลุ่มเป้าหมาย มีความสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ คุณครูสามารถนำเสนอไฟล์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ ซึ่งสามารถนำเสนอได้ไม่เกิน 3 ไฟล์ เช่น ไฟล์วีดิทัศน์(mp4) ไม่เกิน 10 นาที, ไฟล์ pdf ไม่เกิน 10 หน้า, ไฟล์ภาพ จุภาพได้ไม่เกิน 6 ภาพต่อหน้า ไม่เกิน 10 หน้า ซึ่งในการ Workshop ครั้งนี้ จะนำพาคุณครูได้เข้าใจแจ่มแจ้งในการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ตรงตามเกณฑ์ และตรงตามใจกรรมการให้มากที่สุด นำมาซึ่ง 3 ผ่าน (100 คะแนนเต็ม)

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ศศินา
ศศินา
Written by: 18.05.2024

ดีเยี่ยม

นางสาวพิลัยลักษณ์
นางสาวพิลัยลักษณ์
Written by: 18.05.2024

มีความเข้าใจเรื่องผลลัพธ์ผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น

Phantila
Phantila
Written by: 18.05.2024

สามารถนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ในการทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะ วันนี้ความรู้ที่ได้รับมีประโยชน์มาก

นางสาวสนทยา
นางสาวสนทยา
Written by: 18.05.2024

นำไปใช้เลื่อนวิทยฐได้

จุฑามาศ
จุฑามาศ
Written by: 18.05.2024

ศรัญญา
ศรัญญา
Written by: 18.05.2024

supitcha
supitcha
Written by: 18.05.2024

ได้ความรู้ในการออกแบบกิจกรรมการสอนเพื่อประเมิน pa

นางสาวสิริพร
นางสาวสิริพร
Written by: 18.05.2024

ได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

Supranee
Supranee
Written by: 18.05.2024

การทำวิจัยเพื่อนำเสนอ คศ 4

ชนม์พิชนารถ
ชนม์พิชนารถ
Written by: 18.05.2024

สุดารัตน์
สุดารัตน์
Written by: 18.05.2024

ได้การพัฒนาทักษะการสอน ฝึกฝนทักษะการสอนและการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพผ่านการกิจกรรมและการทดลองสอนในสถานการณ์จริง

สันติ
สันติ
Written by: 18.05.2024

ความเข้าใจด้านผลลัพธ์ที่เกิดจากผู้ดรียน

บุษยา
บุษยา
Written by: 18.05.2024

นางสาวอารียา
นางสาวอารียา
Written by: 18.05.2024

ได้รับความรู้ในการทำ วPAอย่างชัดเจนค่ะ

alt
alt
Written by: 18.05.2024

qvz
qvz
Written by: 18.05.2024

ftw
ftw
Written by: 18.05.2024

tzv
tzv
Written by: 18.05.2024

ปราณีย์
ปราณีย์
Written by: 18.05.2024

ได้รับความรู้มาก การเรียนรู้ของผู้เรียน ผลงานหรือการปฏิบัติการเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการวัดการเรียนรู้จากครู

มาติกา
มาติกา
Written by: 18.05.2024