ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ผ่านไปแล้ว
May 18th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 (PA) นั้น นอกเหนือจากคุณครูต้องจัดทำด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ( 1 แผนการจัดการเรียนรู้ 2 คลิปฯ) แล้วนั้น อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือ ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์กำหนดให้คุณครูจัดทำผลลัพธ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ และนำเสนออย่างน้อย 75% ของกลุ่มเป้าหมาย มีความสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ คุณครูสามารถนำเสนอไฟล์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ ซึ่งสามารถนำเสนอได้ไม่เกิน 3 ไฟล์ เช่น ไฟล์วีดิทัศน์(mp4) ไม่เกิน 10 นาที, ไฟล์ pdf ไม่เกิน 10 หน้า, ไฟล์ภาพ จุภาพได้ไม่เกิน 6 ภาพต่อหน้า ไม่เกิน 10 หน้า ซึ่งในการ Workshop ครั้งนี้ จะนำพาคุณครูได้เข้าใจแจ่มแจ้งในการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ตรงตามเกณฑ์ และตรงตามใจกรรมการให้มากที่สุด นำมาซึ่ง 3 ผ่าน (100 คะแนนเต็ม)

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางมัตติกา
นางมัตติกา
Written by: 18.05.2024

กัญญาภัค
กัญญาภัค
Written by: 18.05.2024

เพ็ญประกาย
เพ็ญประกาย
Written by: 18.05.2024

นางสาวกมลวรรณ
นางสาวกมลวรรณ
Written by: 18.05.2024

ได้ทราบว่าการรายงานผลลัพธ์ของผู้เรียนที่ถูกต้องควรทำอย่างไร

พิชัย
พิชัย
Written by: 18.05.2024

Wirasak
Wirasak
Written by: 18.05.2024

Pornnapa
Pornnapa
Written by: 18.05.2024

ความเข้าใจและนำความรู้ไปใช้ในการประเมินวิทยฐานะ

Sararat
Sararat
Written by: 18.05.2024

แนวทางการเตรียมผลลัพธ์ด้านที่2 วิทยากรอธิบายดีมากค่ะ อยากให้เพิ่มเวลาช่วงนำเสนอตัวอย่างผลงานที่ผ่านอีกค่ะ

วิไลพร
วิไลพร
Written by: 18.05.2024

กมลกาญจน์
กมลกาญจน์
Written by: 18.05.2024

Aj
Aj
Written by: 18.05.2024

เป็นการอบรมที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรการศึกษาเป็นอย่างมาก

Umarat
Umarat
Written by: 18.05.2024

รัตนาภรณ์
รัตนาภรณ์
Written by: 18.05.2024

ใช้ทำผลงาน

นางสาวพิกุล
นางสาวพิกุล
Written by: 18.05.2024

สามมารถนำหลักการและแนวทางในการจัดทำได้

Suparat
Suparat
Written by: 18.05.2024

กาญจนา
กาญจนา
Written by: 18.05.2024

ได้รับความรู้และการพัฒนา

รัตน์ฐาภัทร
รัตน์ฐาภัทร
Written by: 18.05.2024

พันิภา
พันิภา
Written by: 18.05.2024

ทราบเกณฑ์แบะแนวทางการส่งผลงาน

ภัทรวิจิตรา
ภัทรวิจิตรา
Written by: 18.05.2024

ได้รับความรู้และมีความเข้าใจในเนื้อหาที่จะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนนักเรียนและเตรียมความพร้อมในการขอเลื่อนวิทยฐานะมากยิ่งขึ้น

ญานิศา
ญานิศา
Written by: 18.05.2024

ได้รับความรู้แบะความเข้าใจ สามารถนำไปต่อยอดในการทำงานได้ มีกำลังใจในการทำงาน