ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ผ่านไปแล้ว
May 18th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 (PA) นั้น นอกเหนือจากคุณครูต้องจัดทำด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ( 1 แผนการจัดการเรียนรู้ 2 คลิปฯ) แล้วนั้น อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือ ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์กำหนดให้คุณครูจัดทำผลลัพธ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ และนำเสนออย่างน้อย 75% ของกลุ่มเป้าหมาย มีความสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ คุณครูสามารถนำเสนอไฟล์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ ซึ่งสามารถนำเสนอได้ไม่เกิน 3 ไฟล์ เช่น ไฟล์วีดิทัศน์(mp4) ไม่เกิน 10 นาที, ไฟล์ pdf ไม่เกิน 10 หน้า, ไฟล์ภาพ จุภาพได้ไม่เกิน 6 ภาพต่อหน้า ไม่เกิน 10 หน้า ซึ่งในการ Workshop ครั้งนี้ จะนำพาคุณครูได้เข้าใจแจ่มแจ้งในการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ตรงตามเกณฑ์ และตรงตามใจกรรมการให้มากที่สุด นำมาซึ่ง 3 ผ่าน (100 คะแนนเต็ม)

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ชัญญพัชร์
ชัญญพัชร์
Written by: 18.05.2024

นางสาวรพีพร
นางสาวรพีพร
Written by: 18.05.2024

นายปองพล
นายปองพล
Written by: 18.05.2024

0619691212
0619691212
Written by: 18.05.2024

ความรู้ความเข้าใจและความมั่นใจ

พลวัฒน์
พลวัฒน์
Written by: 18.05.2024

รู้วิธีการวางแผนที่จะส่งผลงาน

วิภา
วิภา
Written by: 18.05.2024

ได้เข้าใจและมีกำลังใจในการทำผลงาน

นวลละออง
นวลละออง
Written by: 18.05.2024

ได้รับคาวมรู้ค่ะ

Shonan
Shonan
Written by: 18.05.2024

T
T
Written by: 18.05.2024

รุ่งอรุณ
รุ่งอรุณ
Written by: 18.05.2024

Mew
Mew
Written by: 18.05.2024

Lapasrada
Lapasrada
Written by: 18.05.2024

Kai
Kai
Written by: 18.05.2024

oml
oml
Written by: 18.05.2024

tsl
tsl
Written by: 18.05.2024

yus
yus
Written by: 18.05.2024

โนรี
โนรี
Written by: 18.05.2024

-

นางสาวศรีประไพ
นางสาวศรีประไพ
Written by: 18.05.2024

ได้รับความเพิ่มและมีความเข้าใจในการทำวpa

นางสาวอชัถยา
นางสาวอชัถยา
Written by: 18.05.2024

Tawat
Tawat
Written by: 18.05.2024

ได้รับควรามรู้มากขึ้น คิดว่าจะนำไปพัฒนาผลงานการจัดการเรียนรู้ให้มีคุรภาพมากขึ้น