ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ผ่านไปแล้ว
May 18th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 (PA) นั้น นอกเหนือจากคุณครูต้องจัดทำด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ( 1 แผนการจัดการเรียนรู้ 2 คลิปฯ) แล้วนั้น อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือ ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์กำหนดให้คุณครูจัดทำผลลัพธ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ และนำเสนออย่างน้อย 75% ของกลุ่มเป้าหมาย มีความสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ คุณครูสามารถนำเสนอไฟล์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ ซึ่งสามารถนำเสนอได้ไม่เกิน 3 ไฟล์ เช่น ไฟล์วีดิทัศน์(mp4) ไม่เกิน 10 นาที, ไฟล์ pdf ไม่เกิน 10 หน้า, ไฟล์ภาพ จุภาพได้ไม่เกิน 6 ภาพต่อหน้า ไม่เกิน 10 หน้า ซึ่งในการ Workshop ครั้งนี้ จะนำพาคุณครูได้เข้าใจแจ่มแจ้งในการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ตรงตามเกณฑ์ และตรงตามใจกรรมการให้มากที่สุด นำมาซึ่ง 3 ผ่าน (100 คะแนนเต็ม)

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Impossible
Impossible
Written by: 18.05.2024

ได้รับความรู้เพิ่มเติมและรายละเอียดที่ชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทำให้เข้าใจในบริบทของเหณฑ์และส่วนประกอบปลีกย่อยที่ทำให้ได้คะแนนค่ะ

นางณธมลศรณ์
นางณธมลศรณ์
Written by: 18.05.2024

การเตรียมตัวส่ง วpa

อัมพร
อัมพร
Written by: 18.05.2024

ความขัดเจนในการส่งผลงานเพื่อรับการประเมินเลื่อนตำแหน่งวิทยฐานะ

นายปฏิรูป
นายปฏิรูป
Written by: 18.05.2024

นิชนันท์
นิชนันท์
Written by: 18.05.2024

นางศุภัฏกมล
นางศุภัฏกมล
Written by: 18.05.2024

ได้รับแนวทางในการจัดทำpa

อรนุช
อรนุช
Written by: 18.05.2024

หนึ่งหทัย
หนึ่งหทัย
Written by: 18.05.2024

นางสุกานดา
นางสุกานดา
Written by: 18.05.2024

ได้รับความรู้ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจ

นางสาวเพชรลดา
นางสาวเพชรลดา
Written by: 18.05.2024

อานิส
อานิส
Written by: 18.05.2024

สาทารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้และได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนต่อไปำด้ในอนาคต

รัตติกาล
รัตติกาล
Written by: 18.05.2024

เข้าใจง่าย

ศิริขวัญ
ศิริขวัญ
Written by: 18.05.2024

ศรสวรรค์
ศรสวรรค์
Written by: 18.05.2024

นนอนันต์
นนอนันต์
Written by: 18.05.2024

อานนท์
อานนท์
Written by: 18.05.2024

เบญจมาศ
เบญจมาศ
Written by: 18.05.2024

มีประโยชน์เตรียมความพร้อมสำหรับครูช่วยอย่างดีฉัน เข้าใจง่าย ลดความกลัว มองให้ให้ทราบว่าการที่เราสอนจริงทำจริง แล้วเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนจริงๆ

นางนัยนา
นางนัยนา
Written by: 18.05.2024

ภาณุวัฒน์
ภาณุวัฒน์
Written by: 18.05.2024

ประไพ
ประไพ
Written by: 18.05.2024