ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ผ่านไปแล้ว
May 18th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 (PA) นั้น นอกเหนือจากคุณครูต้องจัดทำด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ( 1 แผนการจัดการเรียนรู้ 2 คลิปฯ) แล้วนั้น อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือ ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์กำหนดให้คุณครูจัดทำผลลัพธ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ และนำเสนออย่างน้อย 75% ของกลุ่มเป้าหมาย มีความสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ คุณครูสามารถนำเสนอไฟล์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ ซึ่งสามารถนำเสนอได้ไม่เกิน 3 ไฟล์ เช่น ไฟล์วีดิทัศน์(mp4) ไม่เกิน 10 นาที, ไฟล์ pdf ไม่เกิน 10 หน้า, ไฟล์ภาพ จุภาพได้ไม่เกิน 6 ภาพต่อหน้า ไม่เกิน 10 หน้า ซึ่งในการ Workshop ครั้งนี้ จะนำพาคุณครูได้เข้าใจแจ่มแจ้งในการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ตรงตามเกณฑ์ และตรงตามใจกรรมการให้มากที่สุด นำมาซึ่ง 3 ผ่าน (100 คะแนนเต็ม)

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวธัญวรัตม์
นางสาวธัญวรัตม์
Written by: 18.05.2024

ภารดี
ภารดี
Written by: 18.05.2024

ทำให้เข้าใจการเขียนด้านผลลัพธ์ผู้เรียนมากขึ้นค่ะ

รำไพ
รำไพ
Written by: 18.05.2024

ได้รับความรู้ที่ดีมาก

นางสาวจันทร์เพ็ญ
นางสาวจันทร์เพ็ญ
Written by: 18.05.2024

ดีมาก

นางสาวบุษบา
นางสาวบุษบา
Written by: 18.05.2024

ได้แนวทางในการพัฒนาทางด้านวิทยฐานะของตนเอง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชชานันท์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชชานันท์
Written by: 18.05.2024

นางสาวเกษร
นางสาวเกษร
Written by: 18.05.2024

นำไปใช้ในการทำ pa

วิชัย
วิชัย
Written by: 18.05.2024

ขอบคุณมากๆครับ

Jamemy
Jamemy
Written by: 18.05.2024

ชัดเจนมากก

นางสาวดาวรุ่ง
นางสาวดาวรุ่ง
Written by: 18.05.2024

ยุทธพล
ยุทธพล
Written by: 18.05.2024

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 18.05.2024

อศัลยา
อศัลยา
Written by: 18.05.2024

นางสาวนันทพร
นางสาวนันทพร
Written by: 18.05.2024

นางสาวศิริพร
นางสาวศิริพร
Written by: 18.05.2024

HoopHup
HoopHup
Written by: 18.05.2024

ได้ความรู้จากครูสดใสเป็นอย่างดี

กนกกาญจน์
กนกกาญจน์
Written by: 18.05.2024

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 18.05.2024

รมิดา
รมิดา
Written by: 18.05.2024

นางกิ่งกาญจน์
นางกิ่งกาญจน์
Written by: 18.05.2024

ทำผลงานวิชาการ