ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ตะลุยโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ผ่านไปแล้ว
May 18th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 (PA) นั้น นอกเหนือจากคุณครูต้องจัดทำด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ( 1 แผนการจัดการเรียนรู้ 2 คลิปฯ) แล้วนั้น อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือ ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์กำหนดให้คุณครูจัดทำผลลัพธ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ และนำเสนออย่างน้อย 75% ของกลุ่มเป้าหมาย มีความสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ คุณครูสามารถนำเสนอไฟล์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ ซึ่งสามารถนำเสนอได้ไม่เกิน 3 ไฟล์ เช่น ไฟล์วีดิทัศน์(mp4) ไม่เกิน 10 นาที, ไฟล์ pdf ไม่เกิน 10 หน้า, ไฟล์ภาพ จุภาพได้ไม่เกิน 6 ภาพต่อหน้า ไม่เกิน 10 หน้า ซึ่งในการ Workshop ครั้งนี้ จะนำพาคุณครูได้เข้าใจแจ่มแจ้งในการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ตรงตามเกณฑ์ และตรงตามใจกรรมการให้มากที่สุด นำมาซึ่ง 3 ผ่าน (100 คะแนนเต็ม)

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Santichai Jr.
Santichai Jr.
Written by: 18.05.2024

นายวีระยุทธ
นายวีระยุทธ
Written by: 18.05.2024

good

ณัฐิณี
ณัฐิณี
Written by: 18.05.2024

นางสาวกัญญา
นางสาวกัญญา
Written by: 18.05.2024

ดีมาก

ตาล
ตาล
Written by: 18.05.2024

-

นางสาวจิรัศญา
นางสาวจิรัศญา
Written by: 18.05.2024

สามารถนำไปประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้

weerapan
weerapan
Written by: 18.05.2024

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 18.05.2024

Kruaom
Kruaom
Written by: 18.05.2024

บุญเกิด
บุญเกิด
Written by: 18.05.2024

การพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คงทนสู่การเรียนรู้อย่างสมบูรณ์

นางกชกร
นางกชกร
Written by: 18.05.2024

นำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภัทชารินทร์
ภัทชารินทร์
Written by: 18.05.2024

นำความรู้และแนวทางที่ได้จากการอบรม เพื่อไปเตรียมความพร้อมในการจัดทำและเตรียมยื่นในปีหน้า

นางกรรณิการ์
นางกรรณิการ์
Written by: 18.05.2024

ประเมินวิทยฐานะ ว9

ปานหทัย
ปานหทัย
Written by: 18.05.2024

เพิ่มความเข้าใจและความมั่นใจการทำผลงานส่งได้มากขึ้น

Nicharee
Nicharee
Written by: 18.05.2024

ได้ทราบแนวทางการรายงานผลลัพธ์การเรียนรู้

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 18.05.2024

สุเมธ
สุเมธ
Written by: 18.05.2024

ความรู้การประเมิน pa

พัทธมน
พัทธมน
Written by: 18.05.2024

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 18.05.2024

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 18.05.2024