พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)

พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)

ผ่านไปแล้ว
March 2nd, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

ครู เป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่นำพาผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ได้ การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข คนเป็นครูต้องเข้าใจสมองของผู้เรียนว่าเรียนรู้ได้อย่างไร จึงจะสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของผู้เรียนของตนได้การเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของสมองของผู้เรียน รวมถึงเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning), การพัฒนาทักษะการคิด การใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน จะทำให้ครูมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีเป้าหมาย ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ครูมีความสุขในการสอน ส่งผลให้เป็นห้องเรียนมีความสุขอย่างแท้จริง

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 02.03.2024

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 02.03.2024

แนวคิด

ณัฐิณี
ณัฐิณี
Written by: 02.03.2024

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

weerapan
weerapan
Written by: 02.03.2024

นางสาวเนตรณทิพย์
นางสาวเนตรณทิพย์
Written by: 02.03.2024

การจัดการเรียนรู้ที่จะทำให้สมองพัฒนา ตามการเรียนรู้แบบ BBL

พิมวิไล
พิมวิไล
Written by: 02.03.2024

นางสาวรสสุคนธ์
นางสาวรสสุคนธ์
Written by: 02.03.2024

สามารถนำไปใช้ในศพด

ราชาวดี
ราชาวดี
Written by: 02.03.2024

การทำงานของสมองและการออกแบบการเรียนรู้ให้ตรงกับการทำงานของสมอง

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 02.03.2024

กนกวรรณ
กนกวรรณ
Written by: 02.03.2024

นางกชกร
นางกชกร
Written by: 02.03.2024

ได้รับความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปปีบใช้ฝนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี

Chanyanuch
Chanyanuch
Written by: 02.03.2024

ความรู้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ BBL

ชุติกาญจน์
ชุติกาญจน์
Written by: 02.03.2024

นางสาวจารุวรรณ
นางสาวจารุวรรณ
Written by: 02.03.2024

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

Nattapat
Nattapat
Written by: 02.03.2024

สุธาสินี
สุธาสินี
Written by: 02.03.2024

รับความรู้หลากหลายและสนุกสนาน

Supaporn
Supaporn
Written by: 02.03.2024

ดีค่ะ

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 02.03.2024

นางสาวปริญดา
นางสาวปริญดา
Written by: 02.03.2024

การพัฒนาการเรียนภาษาไทยคณิตวิทย์อังกฤษ

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 02.03.2024