พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)

พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)

ผ่านไปแล้ว
March 2nd, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

ครู เป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่นำพาผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ได้ การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข คนเป็นครูต้องเข้าใจสมองของผู้เรียนว่าเรียนรู้ได้อย่างไร จึงจะสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของผู้เรียนของตนได้การเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของสมองของผู้เรียน รวมถึงเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning), การพัฒนาทักษะการคิด การใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน จะทำให้ครูมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีเป้าหมาย ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ครูมีความสุขในการสอน ส่งผลให้เป็นห้องเรียนมีความสุขอย่างแท้จริง

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสายสุนีย์
นางสายสุนีย์
Written by: 02.03.2024

ดี

นางสาวรัตนา
นางสาวรัตนา
Written by: 02.03.2024

วศินี
วศินี
Written by: 02.03.2024

ณัฐภูมิ
ณัฐภูมิ
Written by: 02.03.2024

วิมลนันท์
วิมลนันท์
Written by: 02.03.2024

Thanaree
Thanaree
Written by: 02.03.2024

นางสาววันเพ็ญ
นางสาววันเพ็ญ
Written by: 02.03.2024

นำไปปรับใช้ในการสอนได้

นางสาวอาภรณ์
นางสาวอาภรณ์
Written by: 02.03.2024

นางสาวเสาวภาคย์
นางสาวเสาวภาคย์
Written by: 02.03.2024

ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับเด็ก ทำให้สามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้

นางสาววรรณิสา
นางสาววรรณิสา
Written by: 02.03.2024

ปานรดา
ปานรดา
Written by: 02.03.2024

ได้ทราบถึงกระบวนการ BBL และจะนำไปปรับใช้กับการสอนค่ะ

นางสาวนุจรี
นางสาวนุจรี
Written by: 02.03.2024

นางสาวเบญจมาศ
นางสาวเบญจมาศ
Written by: 02.03.2024

ได้ความรู้ดีมาก

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 02.03.2024

Keswa Amorn
Keswa Amorn
Written by: 02.03.2024

ดีมากค่ะ

นันทิยา
นันทิยา
Written by: 02.03.2024

Palinee
Palinee
Written by: 02.03.2024

ได้แนวทางปรับรูปแบบและแก้ปัญหาการเรียนสำหรับนักเรียนได้เป็นรายบุคคล

อุไรวรรณ
อุไรวรรณ
Written by: 02.03.2024

นางสรวีย์
นางสรวีย์
Written by: 02.03.2024

ใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

จิราพรรณ
จิราพรรณ
Written by: 02.03.2024