พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)

พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)

ผ่านไปแล้ว
March 2nd, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

ครู เป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่นำพาผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ได้ การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข คนเป็นครูต้องเข้าใจสมองของผู้เรียนว่าเรียนรู้ได้อย่างไร จึงจะสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของผู้เรียนของตนได้การเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของสมองของผู้เรียน รวมถึงเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning), การพัฒนาทักษะการคิด การใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน จะทำให้ครูมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีเป้าหมาย ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ครูมีความสุขในการสอน ส่งผลให้เป็นห้องเรียนมีความสุขอย่างแท้จริง

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

สุภาวดี
สุภาวดี
Written by: 02.03.2024

การเรียนรู้ของผู้เรียนมีองค์ประกอบทางสมองเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ

Darunee
Darunee
Written by: 02.03.2024

ยศพัฒน์
ยศพัฒน์
Written by: 02.03.2024

ได้ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการสอนให้ดีขึ้น

จัดติพร
จัดติพร
Written by: 02.03.2024

เทคนิคการสอน การแก้ปัญหาเป็นฐาน การใช้สื่อ กิจกรรมในห้องเรียน ผู้สอนมีความสุข นักเรียนมีความสุข

วิภาวี​
วิภาวี​
Written by: 02.03.2024

สกาวรัตน์
สกาวรัตน์
Written by: 02.03.2024

mix
mix
Written by: 02.03.2024

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 02.03.2024

นำไปใช้ในการออกแบบการตัดการเรียนการสอน

ปุณ
ปุณ
Written by: 02.03.2024

ภัทรศยา
ภัทรศยา
Written by: 02.03.2024

รพีพรรณ
รพีพรรณ
Written by: 02.03.2024

นางจินดา
นางจินดา
Written by: 02.03.2024

เยาวเรศ
เยาวเรศ
Written by: 02.03.2024

ได้รับความรู้ที่จะนำไปพัฒนาเด็กใน ศพด.ได้เป็นอย่างดี

นายสาคร
นายสาคร
Written by: 02.03.2024

การจัดการเรียนรู้ด้วย BBL

รัตนาภรณ์
รัตนาภรณ์
Written by: 02.03.2024

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 02.03.2024

นางสุมล
นางสุมล
Written by: 02.03.2024

ได้ความรู้เพื่อวางแผนจัดการเรีบนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน

Kaneng
Kaneng
Written by: 02.03.2024

-

ชัญญานุช
ชัญญานุช
Written by: 02.03.2024

Suneerat
Suneerat
Written by: 02.03.2024