พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)

พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)

ผ่านไปแล้ว
March 2nd, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

ครู เป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่นำพาผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ได้ การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข คนเป็นครูต้องเข้าใจสมองของผู้เรียนว่าเรียนรู้ได้อย่างไร จึงจะสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของผู้เรียนของตนได้การเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของสมองของผู้เรียน รวมถึงเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning), การพัฒนาทักษะการคิด การใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน จะทำให้ครูมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีเป้าหมาย ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ครูมีความสุขในการสอน ส่งผลให้เป็นห้องเรียนมีความสุขอย่างแท้จริง

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวฆณพร
นางสาวฆณพร
Written by: 02.03.2024

นางสาวลำยอง
นางสาวลำยอง
Written by: 02.03.2024

วโรทัย
วโรทัย
Written by: 02.03.2024

Phathaimas
Phathaimas
Written by: 02.03.2024

ชนันท์ธิพัฒน์
ชนันท์ธิพัฒน์
Written by: 02.03.2024

อุษณีย์
อุษณีย์
Written by: 02.03.2024

ฺBBL คือ การสร้าง การฝึกสมอง ให้สมองเรียนรู้การแก้ปัญหาได้ถูกต้อง แม่นยำ เหมาะสม ทุกช่วงวัยของการเรียนรู้ และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในวิชาชีพได้จริง

เกศณีย์
เกศณีย์
Written by: 02.03.2024

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 02.03.2024

ประวัลย์รัตน์
ประวัลย์รัตน์
Written by: 02.03.2024

นางสุกัญญา
นางสุกัญญา
Written by: 02.03.2024

การจัดการเรียนรู้ด้วย BBL

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 02.03.2024

สุคนธ์
สุคนธ์
Written by: 02.03.2024

นางอารัญญา
นางอารัญญา
Written by: 02.03.2024

การจัดการเรียนรู้ด้วย BBL

Krupra
Krupra
Written by: 02.03.2024

ขอบคุณค่ะ

หนูเล็ก
หนูเล็ก
Written by: 02.03.2024

ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้จะนำไปใช้การเรียนการสอนกับเด็กๆ

ณัฐมนพรรณ
ณัฐมนพรรณ
Written by: 02.03.2024

ได้รู้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ปี
ปี
Written by: 02.03.2024

ทำให้มีความรู้เพิ่มเติม ไปใช้จัดการสอนได้

นางนัยเนตร
นางนัยเนตร
Written by: 02.03.2024

นางสาววิไลลักษณ์
นางสาววิไลลักษณ์
Written by: 02.03.2024

การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย

ปรียาภรณ์
ปรียาภรณ์
Written by: 02.03.2024

เข้าใจกระบวนการการรับรู้ของ น.ร